ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Szczegóły informacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2012-09-06 13:06:58

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

Złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
  Na mocy art.70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tychże młodocianych pracowników.
  Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Dofinansowanie przyznaje się w drodze decyzji.
  Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przygotowania zawodowego, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, powinien powiadomić burmistrza o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem (zał. nr 1).
 2. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje pracodawcom, jeżeli:
  1) zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  2) powiadomili o zawarciu umowy z młodocianym Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a gdy pracodawca jest rzemieślnikiem, także izbę rzemieślniczą (cech) ze względu na siedzibę rzemieślnika,
  3) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  4) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
  1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 3a

Wymagane Dokumenty

Wniosek o dofinansowanie - złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wraz z załącznikami (zał. nr 3), 
 1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia – kopie (w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona),
 2. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego - kopia
 3. dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia – kopie (w przypadku krótszego okresu kształcenia),
 4. świadectwo ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej - kopie
 5. dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego - kopia,
 6. świadectwo pracy młodocianego (w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem kształcenia ) – kopia,
 7. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej – kopia,
 8. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),- załącznik nr 2
 9. oświadczenie o kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 10. zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie,
 11. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.
Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wydaje się decyzję administracyjną. Po uprawomocnieniu się decyzji i w terminie 7 dni od otrzymania dotacji od Wojewody Mazowieckiego przyznane dofinansowanie przekazuje się pracodawcom.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje pracodawcom wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Uwagi

Z dniem 1 września 2012 roku na mocy art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty – wprowadzonego na mocy art. 1 pkt 31 lit. c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest pomocą de minimis.

Podstawa prawna

 1. Znowelizowany art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.  z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 7),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r.  poz. 232),
 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267.ze zm.),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2004, Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).
 8. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U.z 1998, Nr 21, poz.94).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu