ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2023-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 577.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (PDF, 6 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienie zmiany treści zapytania ofertowego (PDF, 141.3 KiB)
 • Ogłoeszenie o zmianie ogłoeszenia (PDF, 38.1 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 342.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 334.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 664.9 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2023-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury sportowej poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116 KiB)
 • SWZ (PDF, 734.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (DOC, 117.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Projekt budowlany (ZIP, 14 MiB)
 • Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót (ZIP, 600.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 999.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 547.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 416.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 448.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 423.2 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2023-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 118.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 784 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 514.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 415.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 453.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty. (PDF, 603.9 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2023-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do i ze. szkół w roku szkolnym 2023/2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 117.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 841.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia (DOC, 99 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (DOC, 96 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 425.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 567.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ - 26.07.2023 (PDF, 571.3 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 568.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.5 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 841.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 427.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 458.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 366.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2023-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury drogowej w ramach zadania: Remont ulic Reymonta i Staszica w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 149.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 592.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 21.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 408.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 2.6 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 331.6 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2023-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.494.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 110.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 782 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Dokumenty na potrzby oceny zdolności kredytowej (ZIP, 1008.1 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 572.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.6 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 783.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 920.9 KiB)
 • Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu (PDF, 49.6 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 87.2 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 426.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 419.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 515.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2023-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 760.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 380.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 425.7 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2023-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 118.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 794.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 514.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 600.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 565.3 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi (ZIP, 8.3 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 222.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 513.4 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2023-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marywil w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w gminie Szydłowiec”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 194.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 582.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (7Z, 24.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 29.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 59.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 1.7 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia (PDF, 335.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340.9 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2023-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD- Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (ZIP, 31.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 114.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 82.7 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 336.3 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnienia (PDF, 9 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 333.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 329.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji