ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2018-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski - I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 374.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami 1 - 7 (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 21.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 463.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.1 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 258.1 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2018-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej - polegające na wytyczeniu pasa drogowego wraz z jego niwelacją
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 410.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 223.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 18 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 18 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 15 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (ZIP, 108.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, specyfikacja techniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wykres profili pasa drogowego (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 154.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 265.9 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2018-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 718.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 12.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 106.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 457.3 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2018-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Garbarskiej 7 w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 131.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 538.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 103.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 536.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 156.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 290.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 380.1 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2018-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 139.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 252.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 138.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (ODT, 21 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ODT, 39.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ODT, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie (ODT, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz usług (ODT, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi (ODT, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (PDF, 144.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (ODT, 14.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 101 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 366.7 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2018-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej - polegające na wytyczeniu pasa drogowego i obszaru pod tereny inwestycyjne oraz niwelacja tych obszarów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 411.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 220.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 18 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 18 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 15 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (ZIP, 108.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, specyfikacja techniczna (ZIP, 786.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wykres profili pasa drogowego (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 150.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Objętość mas ziemnych – teren do niwelacji (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Mapa obszaru do niwelacji (JPG, 275.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 274.7 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2018-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 359.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 322.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 12.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 250.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 246 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2018-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Garbarskiej 7 w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 279 KiB)
 • SIWZ (PDF, 370.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 103.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 536.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 308.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 476.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 298 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2018-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 371.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 791.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 306.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 320.5 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2018-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 358.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 13.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 560.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 414.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 359.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji