Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Szydłowcu

Data udostępnienia: 2018-02-26

Ogłoszono dnia: 2018-02-26 przez Dorota Barczyńska

Termin składania dokumentów: 2018-03-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2110.4.2018.DB

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej 3-letni staż pracy, w tym minimum roczne doświadczenie w pracy przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. szkolenie specjalistyczne w zakresie zamówień publicznych lub studia podyplomowe w zakresie  zamówień publicznych;
 2. znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 3. znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego;
 4. praktyczna znajomość obsługi komputera;
 5. znajomość przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 6. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień,
 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 3. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami wewnętrznymi oraz innych dokumentów niezbędnych w procedurze zamówień publicznych,
 4. weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
 5. sporządzanie i publikowanie wstępnej informacji o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych,
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 7. prowadzenie instruktażu z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Urzędu,
 8. prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych,
 9. prowadzenie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 10. współpraca z Wydziałami w zakresie wspierania i powierzania zadań publicznych uprawnionym podmiotom w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miejski w Szydłowcu,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. charakter stanowiska pracy: samodzielne stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 4. pierwsza umowa o pracę z wybranym kandydatem może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.);
 9. opinie, referencje, jeśli kandydat takie posiada.
 
UWAGA! Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-12 15:00:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem Oferta pracy - nabór na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu” w terminie do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miasta – I piętro pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te ofert, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r. (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami).
 4. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych – I etap naboru.
 5. Komisja, o której mowa w pkt 4, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającym wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe – II etap naboru. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub poczta elektroniczną, ponadto termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. www.bip.szydlowiec.pl
 6. Wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca.
 7. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Ratusz - Rynek Wielki 1, pokój nr 12. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 48 617 86 36 w godzinach pracy Urzędu.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
  1. stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec - www.bip.szydlowiec.pl;
  2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Barczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-26 14:21:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-26 14:30:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-25 13:55:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11362 raz(y)