ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or-II.2110.5.2023.EZDrukuj informację Ogłoszenie numer: Or-II.2110.5.2023.EZ

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Data udostępnienia: 2023-09-20

Ogłoszono dnia: 2023-09-20

Termin składania dokumentów: 2023-10-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2110.5.2023.EZ

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania zagadnień związanych  z wykonywanymi obowiązkami z zakresu:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
  • ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
  • Statut Gminy Szydłowiec,
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szydłowcu,
 2. Umiejętność biegłej obsługi komputera, szczególnie znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) lub Open Office.
 3. Mile widziana umiejętność obsługi programu AutoCAD itp.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego wykonywania zadań.
 6. Kreatywność, sumienność, dokładność, systematyczność.
 7.  Komunikatywność i odpowiedzialność.
 8.  Umiejętność pracy w zespole.
 9. Przy wyborze kandydata mile widziane będzie wykształcenie wyższe - kierunek budownictwo oraz staż pracy potwierdzający pracę w jednostkach sektora finansów publicznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie analiz i niezbędnej dokumentacji z zakresu wykonywania napraw i konserwacji, związanych m. in. z:
  - utrzymaniem dróg,
  - remontami dróg,
  - ochroną dróg,
  - utrzymywaniem w należytym stanie technicznym dróg i ciągów pieszych na placach miejskich
 2. Wykonywanie zadań związanych z utrzymywaniem w należytym stanie technicznym dróg,
 3. Przygotowywanie analiz i niezbędnej dokumentacji z zakresu rozbudowy, remontów i napraw przystanków komunikacyjnych oraz wykonywanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego.
 4. Wykonywanie zadań związanych z bieżącą konserwacją rowów przydrożnych i melioracyjnych.
 5. Wykonywanie na polecenie Kierownika, zadań budżetowych realizowanych przez Referat  Zarządu Dróg.
 6. Nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w Referacie Zarządu Dróg na stanowiskach robotniczych, stanowiskach kierowców oraz stanowiskach operatorów sprzętu budowlanego.
 7. Nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przydziałem odzieży roboczej, środków czystości pracownikom Referatu oraz pracownikom zatrudnionym w ramach środków PUP skierowanych do pracy w Referacie.
 9. Realizacja zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika, wynikających z organizacji pracy  i potrzeb Referatu Zarządu Dróg.
   

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Szydłowcu,
 2. Charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 3. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 4. PWerwsza umowa o pracę z wybranym kandydatem może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności
  i doświadczenia zawodowego pracownika.
 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25  października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 7. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.)
 8. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-10-05 15:00:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu”  w terminie do dnia 5 października 2023 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – I piętro pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te ofert, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2023 r. (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych – I etap naboru.
 5. Komisja, o której mowa w pkt 4, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne  z  kandydatami spełniającym wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe – II etap naboru. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub poczta elektroniczną, ponadto termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 6. Wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca.
 7. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 5 listopada 2023 r. do godz. 15.00 w Kadrach Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Jana Kilińskiego 2, I piętro, pokój nr 5. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 48 617 86 36
 2. Informacja o wyniku naboru:
  1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na :
   • stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec - www.bip.szydlowiec.pl;
   • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy Rynek Wielki 1

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

1) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
2) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu z siedzibą Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
3) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt: iod@szydlowiec.pl
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji na wolne stanowisko
w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych,  w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji                   w sprawie indywidualnej.
5) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
6) Osobie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 11:37:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Kubiś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 11:41:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-11 09:27:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony