ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or-II.2110. 2 .2022.EMDrukuj informację Ogłoszenie numer: Or-II.2110. 2 .2022.EM

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Samodzielny Referent w Wydziale Informacji i Promocji

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: Wydział Informacji i Promocji

Data udostępnienia: 2022-06-20

Ogłoszono dnia: 2022-06-20

Termin składania dokumentów: 2022-07-01 15:30:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2110. 2 .2022.EM

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. co najmniej  2 -  letni staż pracy;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 2. znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 4. znajomość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 5. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 6. znajomość przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
 7. znajomość przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 9. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;
 10. znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 11. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 
 12. umiejętności związane z tworzeniem, redagowaniem oraz korektą tekstu pisanego;
 13. umiejętności związane z tworzeniem i opracowaniem materiałów graficznych,   fotograficznych;
 14. umiejętność biegłej obsługi komputera;
 15. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących Gminy Szydłowiec na stronę internetową www.szydlowiec.pl oraz na inne portale internetowe.
 2. Opracowanie materiałów fotograficznych oraz filmowych dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Szydłowiec.
 3. Prowadzenie kanałów Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w mediach społecznościowych.
 4. Przygotowywanie materiałów informacyjnych, fotograficznych oraz graficznych do informatora Gminy Szydłowiec.
 5. Współpraca z mediami o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim w zakresie dystrybucji i promocji materiałów informacyjno-promocyjnych o Gminie Szydłowiec.
 6. Współpraca z partnerami i patronami organizowanych przez Gminę Szydłowiec wydarzeń.
 7. Analiza wszelkich publikacji medialnych dotyczących gminy Szydłowiec.
 8. Działania mające na celu rozwój prowadzonych przez Urząd Miejski w Szydłowcu kanałów mediów masowych oraz inicjowanie kolejnych możliwości rozwoju.
 9. Informowanie środków masowego przekazu o pracach Rady Miejskiej, Burmistrza Szydłowca, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec.
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami gminnymi, spółkami w zakresie pozyskania, tworzenia oraz analizowania materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 11. Tworzenie materiałów promocyjnych Gminy Szydłowiec.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miejski w Szydłowcu – Wydział Informacji i Promocji,
 2. charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 3. obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 4. pierwsza umowa o pracę z wybranym kandydatem może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U.  2021r., poz. 1960 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

< 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae, który powinien być opatrzony klauzulą:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób   fizycznych       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” i podpisany;
 2. list motywacyjny( podpisany);
 3. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 7. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.);
 8. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane  oświadczenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-01 15:30:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej koperciez dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko Samodzielny Referent w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w Wydziale Informacji i Promocji  w  terminie do dnia  1 lipca 2022 r. do godz. 15.30 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miasta – I piętro pokój nr 12  w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Szydłowcu  26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca  2022 r. (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiegow Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych – I etap naboru.
 5. Komisja, o której mowa w pkt 4, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającym wymagania niezbędne oraz dokona oceny stopnia spełnienia wymagań dodatkowych – II etap naboru. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub poczta elektroniczną, ponadto termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 6. Wyboru dwóch kandydatów na stanowiska będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca.
 7. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w Kadrach Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Jana Kilińskiego 2, I piętro, pokój nr 5. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 48 617 86 36
 2. Informacja o wyniku naboru:
  1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na :
   • stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec - www.bip.szydlowiec.pl;
   • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy Rynek Wielki.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu z siedzibą Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt: iod@szydlowiec.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych, w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 6. Osobie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-20 15:17:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-20 15:24:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-20 15:24:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony