ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szydłowiec

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Opiniowanie rocznych planów łowieckich

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Rządowe wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Gminie Szydłowiec

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Szacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Udostępnianie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wydział Spraw Obywatelskich

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Ustalenie numeru porządkowego

Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym

Wniosek o sfinansowanie sterylizacji zwierząt

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wniosek o umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wpis / zmiana danych / wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej.

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Wydanie duplikatu decyzji / zezwolenia

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu wpisu w bazie archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym

Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk; prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wydział Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy

Wydział Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały

Wydział Spraw Obywatelskich

Zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zezwolenie na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób

Referat Zarządu Dróg

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego / na umieszczenie w pasie drogowym

Referat Zarządu Dróg

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa lub krzewów

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zwrot podatku akcyzowego

Wydział Finansowy