Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2021-11-08 08:04:25

Termin załatwienia

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Justyna Jezierska

Miejsce załatwienia

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-50

Adres e-mail

edg@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia

Miejsce odbioru

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
 • kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem opłaty potwierdzającym ważność zezwolenia bądź dokumentem potwierdzającym zwolnienie z opłaty,
 • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (lokalu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłaty

Opłata w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, która wynosi:
 • za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 43,75 zł
 • za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 43,75 zł
 • za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 175 zł
 
Opłatę należy wnieść przed wydaniem zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu lub dokonać przelewu na rachunek: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001.
W opisie wpłaty należy podać przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży oraz nazwę wydarzenia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia.

Uwagi

 • Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 • Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Kogo dotyczy:
O zezwolenie jednorazowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenie jednorazowe może być wydane maksymalnie na okres 2 dni.
 
Na podstawie jednorazowych zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać zgodnie z art. 8a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. 2021r. poz. 1119)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 poz.735)
 • uchwała nr XLVIII/324/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1923)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Jezierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-08 08:02:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-08 08:04:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08 08:04:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2518 raz(y)