Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2012-11-27 08:23:36

Termin załatwienia

Wpis do ewidencji następuje w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji doręcza się z urzędu zgłaszającemu, a kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Osoba kontaktowa

Dorota Nowak

Miejsce załatwienia

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, ul. Staszica 3a.

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

zeifo@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec następuje na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, złożony do Burmistrza Szydłowca, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.
 2. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, o których mowa poniżej.
 3. W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia następuje wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec.
 4. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów i mimo wezwania nie zostały one uzupełnione w wyznaczonym terminie bądź statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony, właściwy organ gminy wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.
 5. Na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, organ gminy nadaje uprawnienia szkoły publicznej , jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 1A

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  b) realizację innych zadań statutowych,
  c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 4. statut szkoły lub placówki,
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.14 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
 7. dane niezbędne do wpisana szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do właściwego kuratora oświaty za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Podstawa prawna

Prawo oświatowe- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roksana Jóźwik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Furmańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-27 08:23:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roksana Jóźwik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-27 08:23:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roksana Jóźwik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-06 11:09:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11532 raz(y)