ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie numeru porządkowegoDrukuj informacjęSprawa: Ustalenie numeru porządkowego

Szczegóły informacji

Ustalenie numeru porządkowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym

Ogłoszono dnia: 2020-03-16 10:00:27

Termin załatwienia

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Patrycja Kosno

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu pl. Rynek Wielki 1.

Telefon kontaktowy

48 617-86-57

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku.

Miejsce odbioru

26-500 Szydłowiec,ul. Słomiana 17

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, budynków wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • Dla budynku wybudowanego (ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków), wniosek należy złożyć bez zbędnej zwłoki wraz z mapą z naniesionym budynkiem.
 • Dla budynku będącego w trakcie budowy wniosek można złożyć z chwilą rozpoczęcia budowy, dołączając kopię pozwolenia na budowę wraz z mapką (projektem zagospodarowania działki) z zaznaczonym budynkiem.
 • Dla budynku prognozowanego do wybudowania na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania terenu, które przeznaczone są pod budownictwo, wniosek można złożyć w każdej chwili, a w przypadku braku planów wniosek można złożyć z chwilą otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z kopią tej decyzji.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.
 • 17 zł - opłata skarbowa ( wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)
Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001 Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 8, 26-500 Szydłowiec lub w kasie tut. Urzędu (parter).

Tryb odwoławczy

Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

Uwagi

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Podstawa prawna

 • Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Art. 3 § 2 pkt 4, art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony