ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej.Drukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej.

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2012-11-27 08:23:36

Termin załatwienia

Wpis do ewidencji następuje w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji doręcza się z urzędu zgłaszającemu , a kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Osoba kontaktowa

Ewa Walczak

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Staszica 3a.

Telefon kontaktowy

48 617-86-60

Adres e-mail

werip@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec następuje na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, złożony do Burmistrza Szydłowca, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.
 2. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty , o których mowa poniżej.
 3. W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia następuje wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec.
 4. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów i mimo wezwania nie zostały one uzupełnione w wyznaczonym terminie bądź statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony, właściwy organ gminy wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.
 5. Na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, organ gminy nadaje uprawnienia szkoły publicznej , jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 1A

Wymagane Dokumenty

 1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby.
 2. Określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania.
 3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki( poświadczone tytułem prawnym do lokalu np. aktem własności, umową najmu, dzierżawy, użytkowania) i określenie warunków lokalowych zapewniających:
  - możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  - realizację innych zadań statutowych,
  - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy , zgodnie z odrębnymi przepisami: (opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej),
 4. Statut szkoły lub placówki.
 5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce ( najlepiej w formie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).
 6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum z dniem rozpoczęcia działalności.
 7. Pozytywna opinia kuratora oświaty - w przypadku ubiegania się szkoły o nadanie uprawnień szkoły publicznej.

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do właściwego kuratora oświaty za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.).
« powrót do poprzedniej strony