ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Finansowy ›
 • Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju ›
 • Wydział Organizacyjny ›
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji ›
 • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej ›
 • Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska ›
 • Referat Zarządu Dróg ›
 • Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym ›

  Kierownik: Sylwia Krok

  Siedziba:

  ul. Słomiana 17
  26-500 Szydłowiec

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1. kompleksowe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń zastępczych, w tym bieżąca współpraca z komisją mieszkaniową, ogłaszanie i realizowanie list przydziału mieszkań komunalnych,
   2. prowadzenie postępowań w zakresie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych,
   3. przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe stanowiące własność gminy,
   4. administrowanie i eksploatacja budynków oraz terenów przyległych stanowiących własność gminy poprzez dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków; sporządzanie planów remontów,
   5. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
   6. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;
  2. prowadzenie spraw wynajmu terenów gminnych na imprezy plenerowe (wesołe miasteczka, cyrk, itp.);
  3. prowadzenie ewidencji nieruchomości;
  4. sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
  5. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  6. wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, w tym ustalanie opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego;
  7. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
  8. prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości;
  9. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;
  10. zapewnienie wyceny nieruchomości, w tym analiz i sprawozdawczości w zakresie mienia komunalnego;
  11. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
  12. prowadzenie spraw z zakresu scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki,
  13. prowadzenie spraw prawa pierwokupu;
  14. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości i numeracji porządkowej nieruchomości;
  15. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
  16. prowadzenie dokumentacji wspólnot gruntowych, nadzór nad ich działalnością oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703).

  Telefon kontaktowy:

  48 617-86-57

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

 • USC ›
 • Zespół Edukacji i Finansów Oświaty ›