ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowiskoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-11-20 10:22:21

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeku postępowania administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Osoba kontaktowa

Joanna Gozdek

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu – I piętro Sekretariat
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-54

Adres e-mail

srodowisko@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w §2. rozporządzenia RM z dnia 26.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  1. weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności raportu o oddziaływaniu na środowisko), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
  2. zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
  3. wystąpienie do i uzyskanie od organów współdziałających w postępowaniu uzgodnienia/ opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
  4. zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
  5. ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
  6. zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się i ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
  7. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  8. podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 rozporządzenia RM z 26.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  1. weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
  2. zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
  3. uzyskanie od organów współdziałających opinii/ uzgodnienia co do potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  4. wydanie rozstrzygnięcia (postanowienia) w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  5. zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  6. weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z którą mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji przedstawionych w dokumencie,
  7. uzyskanie od organów współdziałających uzgodnienia/ opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
  8. zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
  9. ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
  10. zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
  11. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  12. podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

Miejsce odbioru

ul. Wschodnia 19

26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Załączniki wniosku:
  1) Karta informacyjna przedsięwzięcia.
  Kartę załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia RM z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a także w przypadku wniosku zainteresowanego o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Karta powinna:
  - spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
  - umożliwiać organom analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
  - uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  - zawierać datę jej sporządzenia oraz być opatrzona podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów.
  Kartę należy przedłożyć po 1 egz. w formie pisemnej oraz po 1 egz. w formie elektronicznej z jej zapisem na informatycznym nośniku danych, dla organu prowadzącego postępowanie oraz dla organów opiniujących/ uzgadniających, tj. dla:
  1. Burmistrza Szydłowca,
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
  3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
  4. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcutylko w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania wybranych decyzji realizacyjnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-23 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…); najczęściej: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zezwolenia na zbieranie odpadów/ zezwolenia na przetwarzanie odpadów / zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  5. Starosty Powiatu Szydłowieckiego/ Marszałka Województwa Mazowieckiegotylko w przypadku instalacji, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, kwalifikowanej wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
  albo
  1) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  (w formie i ilości jak dla karty informacyjnej przedsięwzięcia).
  Raport załącza się do wniosku w przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 cyt. wyżej rozporządzenia. Zakres wymaganych informacji oraz danych dla raportu o oddziaływaniu na środowisko określa art. 66 ww. ustawy. Dokument powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz być opatrzony podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów. Do raportu należy załączyć oświadczenie autora/ kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
  oraz
  2) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy,
  3) mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, a którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 ustawy mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 2 ustawy,
  4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a ustawy - zdanie drugie ;
  5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a,
  Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. ustawy. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
  6) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji ,
  7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, zw zm) ,
  8) pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument) – jeżeli zostało ustanowione,
  9) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
  10) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo.

Czas realizacji

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (...) nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Precyzuje jedynie termin wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 65 - 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: K.p.a.). W sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie zastosowanie mają zatem przepisy K.p.a., zgodnie z którymi załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3). Zgodnie z cyt. wyżej art. 35 § 5 K.p.a. od powyższych terminów należy odliczyć terminy przewidziane w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, tj.:
 1. czas na uzyskanie uzupełnienia braków formalnych wniosku – minimum 7 dni (art. 64 §2 K.p.a.),
 2. czas na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie – wyznaczany indywidualnie (art. 50 k.p.a.),
 3. czas na uzyskanie opinii/ uzgodnienia w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od organów współdziałających w postępowaniu - 14 dni (art. 64 ust. 4 ustawy),
 4. pozostały czas (po odliczeniu ww. terminów) na sporządzenie i wydanie postanowienia rozstrzygającego kwestię ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 30 dni od dnia wszczęcia postępowania (art. 65 ustawy),
 5. czas na uzyskanie opinii/ uzgodnienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego w spr. wydania oceny wodnoprawnej, organu inspekcji sanitarnej, organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - 30 dni, zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy,
 6. czas przeznaczony dla społeczeństwa (udział w podjęciu decyzji) - 30 dni (art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy),
 7. okres zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - maksymalnie 3 lata (art. 63 ust. 5-5a ustawy) - jeżeli inwestor w przeciągu 3 lat od dnia zawieszenia postępowania nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane,
 8. czas na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej (art. 36 ustawy),
 9. czas na zawiadomienie stron o podejmowanych czynnościach w trybie art. 49 k.p.a. (art. 74 ust. 3 ustawy) - każdorazowo po 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia (dotyczy postępowania, w którym bierze udział powyżej 10 stron).

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji - 205 zł,
 2. opłata skarbowa za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu - 105 zł,
 3. opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo - 17 zł (opłata nie jest wymagana w przypadku pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
 
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Ratusz - parter, lub na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001 Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Przypadki odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
I.
W związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestor zatem przed wyborem miejsca realizacji przedsięwzięcia powinien upewnić się, czy dla analizowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a jeśli tak, to czy realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa ze względu na ustalenia tego planu.
Informacji w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2.
II.
Odmowa wydania decyzji (art. 81) następuje również w sytuacji, gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że:
- przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
- przedsięwzięcie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych oraz dla obszarów chronionych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (art. 56, art. 57, art. 59, art. 61), o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy,
- w ocenie organu zachodzi zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie niż wnioskowany a wnioskujący nie zgadza się na wskazany przez organ wariant.
III.
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uzyska ponadto strona, która przedłoży raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez osobę niespełniającą ustawowych wymagań co do wykształcenia lub doświadczenia.
Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - kierującym zespołem może być osoba, która ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych
lub
ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Przewidziane administracyjne kary pieniężne (art. 136a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(...)) - od 1 stycznia 2017 r. za niewypełnianie warunków, wymogów oraz obowiązków, które zostały określone w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł wymierzyć inwestorowi karę pieniężną w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podstawa prawna wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i ust. 1a), zmiany decyzji (art. 87), przeniesienia decyzji na inny podmiot (art. 72a).
  Ustawa ponadto określa:
  • procedurę przewidzianą dla postępowania zmierzającego do wydania decyzji,
  • rodzaje wymaganych załączników wniosku o wydanie decyzji (art. 74),
  • zakres informacji i danych, jakie powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia (art. 62a),
  • zakres informacji i danych, jakie powinien zawierać raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (art. 66),
  • wymagania stawiane autorowi raportu o oddziaływaniu na środowisko/ osobie kierującej zespołem autorów w zakresie wykształcenia i doświadczenia (art. 74a ust. 2),
  • rodzaje decyzji i zgłoszeń, przed którymi wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 i ust. 1a),
  • odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ustępy: 2, 2a, 2b, 8),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839):
  • przedstawia rodzaje przedsięwzięć, których realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • dzieli przedsięwzięcia na dwie grupy, tzw. mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2) oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3). Przedsięwzięcia z §2. zawsze wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i z tą grupą przedsięwzięć wiąże się konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W stosunku do przedsięwzięć z §3. to organ rozstrzyga kwestię potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania.

   Linki do Poradnika GDOŚ i suplementu ułatwiających dokonanie kwalifikacji przedsięwzięcia wg cyt. wyżej rozporządzenia:
   - poradnik GDOŚ

   - suplement.
 3. ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Gozdek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 10:07:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 10:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20 10:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony