ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.Drukuj informacjęSprawa: Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły informacji

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2012-11-27 08:41:22

Termin załatwienia

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

Złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego należy złożyć do Burmistrza Szydłowca, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.
  2. Wniosek zgodnie z terminem, o którym mowa wyżej rozpatruje Komisja Egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca.
  3. Jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zda egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Następnie w drodze decyzji administracyjnej organ prowadzący nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  4. W przypadku nie zdania egzaminu organ prowadzący w drodze decyzji administracyjnej odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 1A

Wymagane Dokumenty

Dokumenty dołączane do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
1.   Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4)  kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do właściwego kuratora oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca – art. 9b ust. 7 Karty nauczyciela w związku z art.129 kpa. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2215 .).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roksana Jóźwik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-27 08:41:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roksana Jóźwik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-27 08:41:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roksana Jóźwik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17 14:41:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony