ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracownikówDrukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szczegóły informacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2022-08-24 09:58:44

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Monika Łaska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1

Miejsce odbioru

ul. Staszica 1A

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie - złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wraz z załącznikami (zał. nr 3), 
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia – kopie (w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona),
 3. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego - kopia,
 4. dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia – kopie (w przypadku krótszego okresu kształcenia),
 5. dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego - kopia,
 6. świadectwo pracy młodocianego (w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem kształcenia ) – kopia,
 7. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej – kopia,
 8. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),- załącznik nr 2
 9. zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie,
 10. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.
Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wydaje się decyzję administracyjną.
Po uprawomocnieniu się decyzji i w terminie 7 dni od otrzymania dotacji od Wojewody Mazowieckiego przyznane dofinansowanie przekazuje się pracodawcom.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje pracodawcom wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Uwagi

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
  Na mocy art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tychże młodocianych pracowników.
  Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Dofinansowanie przyznaje się w drodze decyzji.
  Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przygotowania zawodowego, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, powinien powiadomić burmistrza o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem (zał. nr 1).
   
 2. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje pracodawcom, jeżeli:
  1. zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  2. powiadomili o zawarciu umowy z młodocianym Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a gdy pracodawca jest rzemieślnikiem, także izbę rzemieślniczą (cech) ze względu na siedzibę rzemieślnika,
  3. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  4. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.
    
 3. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
  1. W przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
  3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 złotych.
(Monitor Polski – Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. poz. 276).
Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Zgodnie z art.122 ust.11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24,12.2013 r. str.1).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 473 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. s. 1).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm. ).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019, poz. 391 ze zm.)
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).
 8. Kodeks pracy ( Dz. U. 2022 poz. 1510).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Łaska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-24 09:47:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-24 09:58:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15 08:05:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony