Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Organizacyjny

Szczegóły informacji

Wydział Organizacyjny

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-05 08:52:48 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Organizacyjnym wyodrębnia się:
  1. Referat Kancelaryjno-Administracyjny;
  2. Biuro Rady Miejskiej;
  3. Wieloosobowe stanowisko do spraw Kadrowych;
  4. Stanowisko do spraw Informatyki.
 2. Do zadań Referatu Kancelaryjno-Administracyjnego należy:
  1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza oraz kancelarii ogólnej Urzędu;
  2. obsługa narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza;
  3. przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania;
  4. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;
  5. publikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zarządzeń Burmistrza;
  6. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę;
  7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  8. ewidencjonowanie i zamieszczanie na tablicach ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, komunikatów, ogłoszeń itp.;
  9. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu, zabezpieczenie przed włamaniem, nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu;
  10. prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego na cele administracyjne oraz ewidencji składników majątkowych;
  11. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, przechowywaniem i używaniem pieczęci urzędowych i prowadzenie ich rejestru;
  12. prenumerata wydawnictw, czasopism i publikacji specjalistycznych;
  13. planowanie i realizacja remontów bieżących w Urzędzie;
  14. utrzymanie czystości i porządku w budynkach Urzędu oraz ich obrębie;
  15. eksploatacja pojazdów służbowych;
  16. prowadzenie spraw związanych z symbolami narodowymi i tablicami urzędowymi;
  17. prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o utworzeniu społecznych komitetów budowy;
  18. prowadzenie rejestru projektów uchwał przekazywanych do Rady;
  19. sporządzanie sprawozdań z działalności Burmistrza w oparciu o materiały przekazane ze wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
  1. zapewnienie przewodniczącemu Rady, wiceprzewodniczącym Rady, komisjom Rady wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy;
  2. przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady, komisji stałych i doraźnych;
  3. prowadzenie protokołów z posiedzeń Rady oraz posiedzeń komisji Rady;
  4. gromadzenie dokumentacji z pracy Rady i komisji Rady;
  5. prowadzenie rejestru protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji Rady;
  6. prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego;
  7. prowadzenie ewidencji i zbioru wniosków, interpelacji i zapytań radnych;
  8. organizacja pracy przy załatwianiu skarg i wniosków należących do właściwości Rady;
  9. opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez komisje Rady i radnych oraz w sprawach funkcjonowania Rady;
  10. zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów związanych z pracą Rady i komisji Rady;
  11. przygotowywanie w celu przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwał Rady;
  12. publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zawiadomienia o posiedzeniach Rady i komisji Rady, protokołów z posiedzeń, projektów uchwał, podjętych przez Radę uchwał;
  13. realizacja zadań związanych z wyborem ławników.
 4. Do zadań Stanowiska do spraw kadrowych należy:
  1. prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym pracowników zatrudnianych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy;
  2. prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy;
  3. wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
  4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zawierania umów z Gminą dotyczących zasad i warunków zatrudniania w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych;
  5. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom Urzędu zatrudnionym w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy;
  6. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS- Rp-7) dotyczących stosunku pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej;
  7. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Urzędzie;
  8. przygotowanie i przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 5. Do zadań Stanowiska do spraw informatyki, ochrony danych osobowych należy:
  1. administrowanie siecią komputerową;
  2. zakup nowego i modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego;
  3. stały nadzór nad systemem informatycznym w Urzędzie, w tym nad siecią, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
  4. instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego;
  5. obsługa strony internetowej Gminy;
  6. stały kontakt z firmami prowadzącymi wdrożenia i doradztwo w zakresie używanego oprogramowania;
  7. organizacja i koordynacja szkoleń komputerowych pracowników Urzędu;
  8. opracowanie i modyfikacja koncepcji informatyzacji Urzędu oraz ich wdrażanie;
  9. obsługa informatyczna strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej;
  10. planowanie i wdrażanie technologii cyfrowych wykorzystywanych w realizacji zadań Urzędu (e-Urząd, EZD);
  11. współpraca z Wydziałem Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju w zakresie przygotowywania projektów na finansowanie zadań z zakresu informatyzacji i wprowadzania technologii cyfrowych.
 6. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 08:52:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 08:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 08:52:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3369 raz(y)