Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5731.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-26 11:36:30 przez Dorota Kubiś

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5731.
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00007360/5 oznaczoną numerem działki 5731 o powierzchni 0,0470 ha – cena wywoławcza 49 000,00 zł. (brutto)
 
Działka o numerze geodezyjnym 5731 leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód” zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18.12.2017 r. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym częściowo symbolem 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 1KDG – drogi publiczne klasy głównej.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 930.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest :
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia
  w
  Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 26 sierpnia 2022 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 26 sierpnia 2022 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o zapoznaniu się z:
  - warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  - klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  - stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem.
 • W przypadku nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków będący w związku małżeńskim przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 
Treść niniejszego ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17;
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu http://www.szydlowiec.pl dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości);
- w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia).
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Słomiana 17, tel. 48 617 86 57.

Załączniki