Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 10:02:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Naczelnik Wydziału Kazimierz Piotrowski
Adres:
26-500 Szydłowiec, Słomiana 17

Akapit nr - brak tytułu

Zadania:
Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych należy:
 1. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z działalnością zakładów i jednostek budżetowych gminy
 2. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej poprzez nadzór nad zakładami zajmującymi się eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie, ciepłownictwo i inne usługi) oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminy
 3. nadzór nad oświetleniem ulic miejskich i gminnych, w tym prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej
 4. planowanie, przygotowywanie i wykonywanie prac związanych z zielenią miejską.
 5. nadzór merytoryczny nad:
 •  targowiskami
 • utrzymaniem czystości na terenach komunalnych i ABK
 • prawidłowością oznakowań dróg gminnych
 • cmentarzami i miejscami pamięci narodowej
 • zimowym utrzymaniem dróg
 • utrzymaniem zieleni miejskiej
 1. opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 2. z zakresu ochrony przyrody, gospodarki wodnej, złóż surowców mineralnych przed zanieczyszczeniami
 3. działania w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ochrony środowiska
 4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne
 5. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości i wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów
 6. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami
 7. współdziałanie z Wydziałem Rozwoju Infrastruktury i Robót Publiczno- Interwencyjnych w zakresie lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego
 8. ustanawianie parku miejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony
 9. prowadzenie kontroli w zakresie:
  1. wysypisk komunalnych, nielegalnych składowisk odpadów i nieczystości
  2. stanu zadrzewień i pomników przyrody
  3. wyrobisk czynnych i nieczynnych znajdujących się na terenie gminy
 10. współdziałanie z właściwymi wydziałami w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę.
Dodatkowe informacje dostępne w katalogu: Informacje o środowisku.