Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 09:28:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Naczelnik Ewa Walczak
Adres:
26-500 Szydłowiec, Staszica 3a
Telefon: 48 617-86-61
 

Akapit nr - brak tytułu

Zadania:
Do zadań Wydziału Edukacji należy:
 1. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 ze zmianami), w tym:
  1. sprawy związane z zakładaniem i prowadzeniem szkół, publicznych przedszkoli i placówek publicznych;
  2. ustalanie sieci publicznych przedszkoli;
  3. ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów;
  4. sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie sprawy finansowe i administracyjne;
  5. sprawy dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
  6. przygotowanie spraw dotyczących likwidacji szkoły publicznej;
  7. łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły;
  8. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  9. nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
  10. organizowanie dowozu dzieci do szkół;
  11. koordynacja działań w zakresie nauczania indywidualnego oraz tworzenia klas integracyjnych w szkołach podstawowych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach;
 2. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), a w szczególności:
  1. przygotowania porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych;
  2. negocjowania ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli
 3. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz.889 ze zmianami), w tym koordynowanie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, rozwoju bazy i obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz usług sportowych i turystycznych;
 4. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 ze zmianami), w tym zapewnienie warunków działania i rozwoju bibliotek publicznych,
 5. koordynacja spraw związanych z działalnością Jednostki Budżetowej Gminy Administracja Oświaty.
Pełna lista zadań Wydziału Edukacji znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.