Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-21 09:36:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Komunikat dla pracodawców, ubiegających się o dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników.
 
I. Podstawa prawna
 1. Art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2005 r. Nr 53, poz. 472)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 z późn.zm.)
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (M.P.Nr 4, poz.78 z dnia 20 stycznia 2006 r.)
II. Uprawnieni:
Prawo do otrzymania dofinansowania mają ci pracodawcy, którzy podpisali z młodocianym pracownikiem umowę po 31 grudnia 2003 r. oraz ci, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005 – art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
III. Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta Szydłowca.
Dofinansowanie może być przyznane przez burmistrza tylko w wypadku, gdy młodociany pracownik zamieszkuje na terenie gminy Szydłowiec. Jeśli młodociany pracownik zamieszkuje poza terenem gminy Szydłowiec, o zwrot dofinansowania należy się zwrócić do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przygotowania zawodowego, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, powinien powiadomić burmistrza o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem (patrz: formularz nr 1).
IV. Wysokość kwoty dofinansowania:
Wysokość dofinansowania wynosi:
 1. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące - 4.848,46 zł,
 2. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - 8.080,77 zł,
 3. przy przyuczeniu do wykonywania określonej pracy - 253,68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Powyższe kwoty podlegają waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany corocznie przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Waloryzacja ma miejsce wtedy, kiedy wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego w którym została przeprowadzona ostatnia waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
V. Wymagane dokumenty:
 1. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (kopia potwierdzona z oryginałem).
 2. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że uczeń ukończył naukę i zdał odpowiedni egzamin (kopia potwierdzona z oryginałem).
 3. świadectwo pracy młodocianego pracownika (kopia potwierdzona z oryginałem).
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę uczącą ucznia zawodu, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kopie potwierdzona z oryginałem).
 5. wpis pracodawcy do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (kopia potwierdzona z oryginałem).
W przypadku, kiedy młodociany pracownik odbywa naukę u więcej niż jednego pracodawcy, kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, który rozwiązał umowę o pracę z młodocianym z winy pracodawcy.
 VI. Termin składania wniosków:
Dofinansowanie może być przyznane pod warunkiem złożenia przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie (patrz: formularz nr 2) w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
VII. Miejsce załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu , Rynek Wielki 1,
telefon: 48 617 - 86 - 30,
Sprawę prowadzi: Wydział Edukacji, Rozwoju i Promocji w Szydłowcu, Staszica 3a,
telefon: 48 617 - 86 - 60.
Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.
VIII. Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
XI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szydłowca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec.
X. Opłaty
Bez opłaty.
XI. Formularze wniosków i druki do pobrania:
Poniżej zamieszczamy wzory formularzy.
Prawidłowe wypełnienie tych formularzy i złożenie ich w terminie znacznie uprości i skróci procedurę ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Załączniki