Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Szczegóły informacji

Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-05 09:39:43 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wieloosobowego stanowiska do spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
 1. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
 2. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia;
 3. inicjowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 4. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
 5. prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 6. prowadzenie analizy problemów alkoholowych i narkomanii oraz stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania;
 7. przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie Burmistrzowi:
  1. projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
  2. projektu preliminarza wydatkowania środków na realizację Programu,
  3. projektu sprawozdania z realizacji Programu;
 8. ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym przygotowywanie umów na realizację zadania w ramach Programu, kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań;
 9. rozliczanie finansowe realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
 10. udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 11. wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych programów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych;
 12. prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
  1. popularyzacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. popularyzacja kultury fizycznej i uprawiania sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organizacjami i klubami sportowymi w tym zakresie,
  3. popularyzacja uczestnictwa w życiu kulturalnym osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organizacjami i instytucjami w tym zakresie,
  4. popularyzacja rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  5. gromadzenie aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich analiza pod kątem zachodzących zmian,
  6. współpraca z wolontariatem w zakresie spraw osób niepełnosprawnych,
  7. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  8. współudział w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. sporządzanie decyzji w sprawach dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
 14. organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców transportem własnym i gminy;
 15. sporządzanie umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców;
 16. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego, a w szczególności:
  1. opracowanie projektu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
  2. opracowanie projektu regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  3. prowadzenie spraw związanych z konkursem ofert na realizację zadania publicznego;
 17. współpraca z organizacjami seniorów, emerytów i kombatantów z terenu Gminy, a w szczególności w zakresie:
  1. zwiększenie aktywności ludzi starszych w środowisku lokalnym,
  2. promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze,
  3. wewnętrzna integracja środowiska emerytów i kombatantów,
  4. integracja emerytów i kombatantów ze społecznością lokalną,
  5. promowanie idei wolontariatu na rzecz osób starszych wśród młodzieży,
  6. działalność informacyjna na temat praw przysługujących osobom starszym, w szczególności osobom chorym i niepełnosprawnym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 18. prowadzenie spraw w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz repatriantów;
 19. realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech,
 20. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:39:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:39:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 10:11:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2470 raz(y)