Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Szczegóły informacji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-11 13:45:19 przez Robert Kamienik

1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg wyodrębnia się:

 1. Referat Gospodarki Komunalnej;
 2. Referat Zarządu Dróg;
 3. Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym.

2. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 1. utrzymanie czystości na terenach gminnych;
 2. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych i zadrzewienia, w tym realizacja planów wycinki i nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych;
 3. nadzór merytoryczny nad oświetleniem ulic miejskich i gminnych, w tym prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej;
 4. prowadzenie spraw związanych z rozbudową linii oświetlenia ulicznego;
 5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką energetyczną na terenie gminy;
 6. stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, w tym czyszczenie, konserwacja oraz bieżąca pielęgnacja rabat kwiatowych i roślin ozdobnych;
 7. utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych, w tym tablic ogłoszeniowych, koszy na śmieci, ławek itp.;
 8. nadzorowanie pracy inkasentów opłaty targowej;
 9. prowadzenie spraw związanych z wynajmem koszy na śmieci;
 10. organizacja obsługi dworca autobusowego;
 11. prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego, konserwacji i napraw urządzeń na placach zabaw, będących w zarządzie gminy;
 12. utrzymanie zieleni w pasie drogowym;
 13. prowadzenie bieżących remontów budynków i lokali gminnych;
 14. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
 15. nadzorowanie pracy sprzętu do konserwacji terenów zielonych (ciągnik, kosiarki, itp.);
 16. prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt;
 17. obsługa techniczna imprez kulturalnych, patriotycznych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez Urząd;
 18. nadzorowanie wykonywania przez osoby skazane wyrokiem Sądu, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
 19. wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony zabytków, w tym związanych z konserwacją zabytków oraz miejsc pamięci narodowej;
 20. sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami;
 21. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

3. Do zadań Referatu Zarządu Dróg należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu;
 2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 3. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz zmiany organizacji ruchu;
 4. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalanie wysokości opłat i kar pieniężnych w tym zakresie;
 5. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 6. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 7. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 8. orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego;
 9. wyrażanie zgody usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze;
 10. opiniowanie przebiegu dróg powiatowych;
 11. zimowe utrzymanie dróg, ciągów pieszych i placów miejskich;
 12. utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ciągów pieszych i placów miejskich, w tym wykonywanie bieżących remontów i napraw;
 13. prowadzenie spraw z zakresu rozbudowy, remontów i napraw przystanków komunikacyjnych, wykonywanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego;
 14. naprawa i konserwacja pionowych i poziomych znaków drogowych oraz umieszczanie nowych znaków w sposób zgodny z organizacją ruchu drogowego;
 15. bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych;
 16. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
 17. nadzorowanie pracy sprzętu transportowego (samochody ciężarowe, koparko-ładowarka, wózek widłowy);
 18. wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, a w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
  2. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania,
  3. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina.

4. Do zadań Referatu Gospodarowania Mieniem Gminnym należy w szczególności:

 1. kompleksowe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń zastępczych, w tym bieżąca współpraca z komisją mieszkaniową, ogłaszanie i realizowanie list przydziału mieszkań komunalnych,
  2. prowadzenie postępowań w zakresie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych,
  3. przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe stanowiące własność gminy,
  4. administrowanie i eksploatacja budynków oraz terenów przyległych stanowiących własność gminy poprzez dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków; sporządzanie planów remontów,
  5. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
  6. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;
 2. prowadzenie spraw wynajmu terenów gminnych na imprezy plenerowe (wesołe miasteczka, cyrk, itp.);
 3. prowadzenie ewidencji nieruchomości;
 4. sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
 5. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 6. wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, w tym ustalanie opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego;
 7. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 8. prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości;
 9. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;
 10. zapewnienie wyceny nieruchomości, w tym analiz i sprawozdawczości w zakresie mienia komunalnego;
 11. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
 12. prowadzenie spraw z zakresu scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki,
 13. prowadzenie spraw prawa pierwokupu;
 14. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości i numeracji porządkowej nieruchomości;
 15. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 16. prowadzenie dokumentacji wspólnot gruntowych, nadzór nad ich działalnością oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703).
 17. tworzenie i stała aktualizacja gminnej oferty inwestycyjnej;
 18. gromadzenie podstawowych informacji o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy;
 19. udzielanie informacji o warunkach inwestowania w gminie;
 20. współpraca z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w zakresie przygotowywania informacji o terenach inwestycyjnych, możliwości lokalizacyjnych inwestycji;
 21. współpraca ze Starachowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy propagowaniu oferty inwestycyjnej gminy wśród potencjalnych inwestorów;
 22. współpraca z organizacjami reprezentującymi środowisko gospodarcze, podmiotami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, instytucjami rynku pracy;
 23. formułowanie założeń polityki gminy w zakresie inicjowania i realizowania działań sprzyjających powstawaniu nowych inwestycji w gminie i rozwoju przedsiębiorczości;
 24. przygotowywanie materiałów informacyjnych promujących tereny inwestycyjne gminy;
 25. koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem gminy w imprezach wystawienniczo - targowych;
 26. przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji imprez promujących potencjał gospodarczy gminy;
 27. obsługa inwestorów, w tym:
  1. analiza potrzeb inwestorów i potencjalnych inwestorów,
  2. udział w negocjacjach z inwestorami, współudział w przygotowaniu niezbędnych dokumentów,
  3. organizowanie spotkań inwestorów z przedstawicielami władz gminy,
  4. sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, jednostkami gminnymi oraz innymi podmiotami,
  5. przygotowywanie indywidualnych prezentacji gminy na potrzeby inwestorów;
 28. monitorowanie ofert inwestycyjnych gmin ościennych, powiatu i województwa oraz dokumentacji planistycznej;
 29. inicjowanie i organizowanie współpracy gminy z innymi samorządami, instytucjami, w zakresie przygotowania i promowania wspólnych ofert inwestycyjnych;
 30. współpraca z Wydziałem Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych i przygotowywania projektów dotyczących wspierania i rozwoju przedsiębiorczości oraz przy przygotowywaniu projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 13:39:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 13:45:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 10:02:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4924 raz(y)