ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji należy:

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i przygotowanie do przedłożenia go odpowiednim organom;
 2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 4. przechowywanie zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 5. rejestrowanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 6. przygotowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień, opinii lub rozstrzygnięć wymaganych ustawą i przepisami szczegółowymi;
 7. ustalanie zgodności wydawanych decyzji z zakresu administracji publicznej z ustaleniami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. wydawanie postanowień w zakresie wygaszania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 9. ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 10. wydawanie orzeczeń o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
 11. prowadzenie i aktualizowania rejestrów miejscowych planów przestrzennych i gromadzenie materiałów związanych z tymi planami;
 12. wydawanie opinii o ustaleniu opłaty za wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości z tytułu zmian w planach przestrzennych miasta i gminy;
 13. wydawania wypisów i wyrysów w kontekście miejscowych planów przestrzennych miasta i gminy;
 14. przygotowywanie ustaleń w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu;
 15. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym terenu;
 16. prowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wydawanie decyzji w tym zakresie;
 17. sporządzanie ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie urbanistyczno – budowlanym oraz uzgadnianie tych planów z zainteresowanymi organami;
 18. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu;
 19. inicjowanie, planowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej na terenie Gminy;
 20. opracowanie wspólnie z właściwymi Wydziałami projektu planu zadań inwestycyjnych;
 21. zapewnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 22. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji;
 23. przygotowanie przedmiotu zamówienia na inwestycje i remonty zgodnie z zasadami zamówień publicznych;
 24. współpraca z inwestorem zastępczym w zakresie nadzoru inwestorskiego, merytorycznego i finansowego nad prawidłowością wydatkowania środków budżetowych;
 25. prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg;
 26. opracowanie we współpracy ze Skarbnikiem wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy;
 27. przedkładanie Burmistrzowi informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi związanego z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych oraz przygotowanie wystąpienia Burmistrza w celu wydania polecenia właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia;
 28. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustaw, mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.
 29. przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień;
 30. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 31. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami wewnętrznymi, na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o wszczęcie postępowania, w tym:
  1. udział w pracach komisji przetargowych, a w przypadku nie powołania komisja wykonuje czynności związanych z przeprowadzanych postępowaniem, a zastrzeżonych dla komisji w przypadku jej powołania,
  2. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez komórkę organizacyjną zamawiającą dostawę, usługę lub robotę budowlaną,
  3. ustalanie kryteriów oceny ofert w porozumieniu z komórką organizacyjną zamawiającą dostawę, usługę lub roboty budowlane,
  4. wprowadzanie lub przesyłanie on-line ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia kierowanych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
  5. sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po otwarciu ofert wraz z przygotowaniem i przełożeniem Burmistrzowi propozycji wyboru wykonawcy,
  6. prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
  7. archiwizacja dokumentacji przetargowej,
  8. prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do ostatecznego zatwierdzania radcy prawnemu,
  9. umieszczanie aktualnych informacji dotyczących toczących się postępowań przetargowych na stronie internetowej Urzędu, tj. ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, informacji dot. zebrania wykonawców, decyzji o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i innych;
 32. przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych w procedurze zamówień publicznych;
 33. weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;
 34. sporządzanie i publikowanie wstępnej informacji o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych;
 35. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 36. prowadzenie instruktażu z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Urzędu;
 37. prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 13:33:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 13:33:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 09:42:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »