ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy wykonywanie zadań w oparciu o przepisy ustaw regulujących sprawy podatkowe, a w szczególności:
 1. dokonywanie wymiaru i pobór zobowiązań pieniężnych w gminie Szydłowiec dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych;
 2. opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących określenia wysokości stawek we wszystkich rodzajach podatków oraz opłat lokalnych, jak również projekty dotyczące ulg i zwolnień;
 3. rozliczenie, kontrola formalno-rachunkowa, naliczanie prowizji z tytułu kwartalnych wpłat podatków sołtysów – inkasentów;
 4. księgowanie komputerowe podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych;
 5. sporządzanie informacji i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do organów nadzorczych oraz innych zgodnie z rozporządzeniami (tj. Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mazowiecka Izba Rolnicza);
 6. przygotowywanie dokumentacji do podań w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności podatków;
 7. prowadzenie postępowań z urzędu oraz na wniosek podatnika w sprawach podatkowych;
 8. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków;
 9. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej wraz z podaniem powierzchni gruntów w podziale na hektary fizyczne i przeliczeniowe do instytucji takich jak: zakłady pracy, uczelnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, opieka społeczna, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki, Powiatowy Urząd Pracy;
 10. rozliczanie zaległości z tytułu podatków do celów sprawozdawczych;
 11. prowadzenie ewidencji wystawionych i doręczonych upomnień z tytułu zaległości podatkowych;
 12. rejestrowanie nowych i wyrejestrowywanie pojazdów na podstawie wykazu z Wydziału Komunalnego Starostwa Powiatowego;
 13. prowadzenie ewidencji w związku z czasowym wyrejestrowywaniem pojazdów;
 14. współpraca z Wydziałem Geodezji. Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w zakresie informacji o zmianach geodezyjnych;
 15. współpraca z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w związku z rejestracją pojazdów;
 16. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach dotyczących zakończenia budowy;
 17. współpraca z Wydziałem Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian sposobu użytkowania budynków oraz innych;
 18. współpraca  z  Referatem  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  w  zakresie  aktualizacji podatkowej bazy danych osób prowadzących działalność gospodarczą;
 19. przygotowywanie i wysyłanie deklaracji i informacji podatkowych;
 20. wprowadzanie zmian na podstawie złożonych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych;
 21. kompletowanie dokumentów i wydawanie decyzji dla rolników ubiegających się o ulgi (żołnierska, scaleniowa, z tytułu nabycia gruntów);
 22. prowadzenie ewidencji gruntów dzierżawionych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i osób fizycznych w oparciu o przepisy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 23. sporządzanie protokołów o stanie majątkowym dla innych gmin osób zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec;
 24. potwierdzanie wniosków o udostępnienie danych dotyczących stanu majątkowego dla policji, prokuratury i sądów;
 25. przygotowywanie dokumentów z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz podatku od środków transportowych do sprawozdań odnośnie skutków obniżenia stawek podatkowych;
 26. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów poszczególnych miejscowości oraz rejestru zbiorczego podatków;
 27. prowadzenie  rejestrów przypisów i odpisów poszczególnych miejscowości oraz rejestru zbiorczego podatków;
 28. wydawanie kwestionariuszy dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu Rolników i wysokości opłacanych składek na FUSR na podstawie dokumentów z lat 1977-1992;
 29. prowadzenie ewidencji zakładów pracy chronionej, prowadzenie postępowań w sprawie dopuszczalności uzyskiwania przez nie pomocy de minimis oraz wydawanie zaświadczeń o uzyskaniu takiej pomocy;
 30. obsługiwanie systemu SHRIMP mającego na celu rejestrację i monitorowanie udzielonej przez Gminę pomocy publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 31. przyjmowanie dokumentacji od poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających w imieniu Burmistrza pomocy de minimis celem wprowadzenia do systemu SHRIMP;
 32. przygotowywanie dokumentacji w zakresie podatków i opłat lokalnych do wniosków o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy w zamian za zaległości podatkowe;
 33. prowadzenie konta pozabilansowego 991 – rozrachunki z inkasentami z tytułu pobranych podatków;
 34. wezwania do wyjaśnień nieprawidłowych wpłat, przyjmowanie wniosków o zwrot nadpłat i ich realizacja;
 35. wykonywanie czynności wynikających z przepisów mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:05:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:05:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 09:32:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »