ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Finansowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Finansowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-05 08:57:25 przez Robert Kamienik

Akapit nr - brak tytułu

 1. W Wydziale Finansowym wyodrębnia się stanowisko Głównego Księgowego.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
  1. kierowanie Wydziałem Finansowym Urzędu;
  2. sporządzanie planu finansowego jednostki na podstawie budżetu Gminy;
  3. sporządzanie informacji o realizacji budżetu jednostki Urząd Miejski;
  4. sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki Urząd Miejski; zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień;
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki;
  6. opracowanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
  7. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień;
  8. nadzór nad prowadzeniem analityki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
  9. nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego;
  10. nadzór nad prowadzeniem księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego;
  11. nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy;
  12. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń umów cywilnoprawnych;
  13. nadzór nad podejmowaniem stosownych działań w zakresie egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych;
  14. prowadzenie kontroli podatkowej i kontroli pobierania opłat lokalnych;
  15. nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń należności Gminy poprzez ustanawianie hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużników z tytułu zobowiązań podatkowych oraz nad wszczynaniem i popieraniem egzekucji z nieruchomości;
  16. nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty należności;
  17. wykonywanie czynności z zakresu egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  18. przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy;
  19. nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego, najmu lokali i gruntów oraz sprzedaży nieruchomości.
  20. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT;
  21. realizacja zadań związanych z raportowaniem schematów podatkowych.
 3. Do zadań Wydziału Finansowego należy:
  1. prawidłowa ewidencja księgowa dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu;
  2. prawidłowa ewidencja księgowa przychodów i kosztów budżetu jednostki Urząd Miejski;
  3. rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji;
  4. prowadzenie ewidencji podatku VAT;
  5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  6. prowadzenie spraw dotyczących środków trwałych;
  7. prowadzenie księgowości w zakresie rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  8. dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
  9. kontrola rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym;
  10. przygotowanie dyspozycji bankowych;
  11. obsługa kasowa Urzędu;
  12. prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu, w tym sporządzanie listy płac, wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
  13. wydawanie pracownikom Urzędu zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS – Rp7);
  14. realizacja dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego, najmu lokali i gruntów oraz sprzedaży nieruchomości;
  15. przygotowywanie danych do jednostkowych sprawozdań okresowych finansowych i statystycznych w pełnym zakresie działalności Wydziału.
 4. Do zadań Wydziału Finansowego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.
« powrót do poprzedniej strony