ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Organizacyjnym wyodrębnia się:
  1. Referat Kancelaryjno-Administracyjny
  2. Biuro Rady Miejskiej,
  3. Samodzielne stanowisko do spraw Kadrowych,
  4. Samodzielne stanowisko do spraw Informatyki i Ochrony Danych Osobowych.
 2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kancelaryjno-administracyjnych należy:
  1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza oraz kancelarii ogólnej Urzędu,
  2. obsługa narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
  3. przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
  4. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
  5. publikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zarządzeń Burmistrza,
  6. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę,
  7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  8. ewidencjonowanie i zamieszczanie na tablicach ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, komunikatów, ogłoszeń itp,
  9. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu, zabezpieczenie przed włamaniem, nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu,
  10. prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego na cele administracyjne oraz ewidencji składników majątkowych,
  11. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, przechowywaniem i używaniem pieczęci urzędowych i prowadzenie ich rejestru,
  12. prenumerata wydawnictw, czasopism i publikacji specjalistycznych,
  13. planowanie i realizacja remontów bieżących w Urzędzie,
  14. utrzymanie czystości i porządku w budynkach Urzędu oraz ich obrębie,
  15. eksploatacja pojazdów służbowych,
  16. prowadzenie spraw związanych z symbolami narodowymi i tablicami urzędowymi,
  17. prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o utworzeniu społecznych komitetów budowy,
  18. prowadzenie rejestru projektów uchwał przekazywanych do Rady,
  19. sporządzanie sprawozdań z działalności Burmistrza w oparciu o materiały przekazane ze wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie Biura Rady Miejskiej należy:
  1. zapewnienie przewodniczącemu Rady, wiceprzewodniczącym Rady, komisjom Rady wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy,
  2. przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady, komisji stałych i doraźnych,
  3. prowadzenie protokołów z posiedzeń Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
  4. gromadzenie dokumentacji z pracy Rady i komisji Rady,
  5. prowadzenie rejestru protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
  6. prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego
  7. prowadzenie ewidencji i zbioru wniosków, interpelacji i zapytań radnych,
  8. organizacja pracy przy załatwianiu skarg i wniosków należących do właściwości Rady,
  9. opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez komisje Rady
   i radnych oraz w sprawach funkcjonowania Rady,
  10. zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów związanych z pracą Rady i komisji Rady,
  11. przygotowywanie w celu przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwał Rady,
  12. publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zawiadomienia o posiedzeniach Rady i komisji Rady, protokołów z posiedzeń, projektów uchwał, podjętych przez Radę uchwał,
  13. realizacja zadań związanych z wyborem ławników.
 4. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kadrowych należy:
  1. prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym pracowników zatrudnianych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
  2. prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
  3. wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
  4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zawierania umów
   z Gminą dotyczących zasad i warunków zatrudniania w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych,
  5. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom Urzędu zatrudnionym w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
  6. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej,
  7. prowadzi sprawy związane z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Urzędzie,
  8. przygotowanie i przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 5. Do zadań Wydziału Organizacyjnego z zakresu informatyki, ochrony danych osobowych należy:
  1. administrowanie siecią komputerową,
  2. zakup nowego i modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego,
  3. stały nadzór nad systemem informatycznym w Urzędzie, w tym nad siecią, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
  4. instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego,
  5. obsługa strony internetowej Gminy,
  6. stały kontakt z firmami prowadzącymi wdrożenia i doradztwo w zakresie używanego oprogramowania,
  7. planowanie rozwoju sieci bezpieczeństwa baz danych,
  8. organizacja i koordynacja szkoleń komputerowych pracowników Urzędu,
  9. opracowanie i modyfikacja koncepcji informatyzacji Urzędu oraz ich wdrażanie,
  10. obsługa informatyczna strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  11. planowanie i wdrażanie technologii cyfrowych wykorzystywanych w realizacji zadań Urzędu (e-Urząd),
  12. współpraca z Wydziałem Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju w zakresie przygotowywania projektów na finansowanie zadań z zakresu informatyzacji i wprowadzania technologii cyfrowych.
 6. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-10 08:41:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-10 08:42:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 08:49:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sekretarz gminy Dorota Kubiś
Adres: 26-500 Szydlowiec, Rynek Wielki 1;  Telefon: 48 617-86-36

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. W Wydziale Organizacyjnym wyodrębnia się:
  1) Referat Kancelaryjno-Administracyjny;
  2) Stanowisko do spraw Obsługi Rady Miejskiej;
  3) Stanowisko do spraw Kadrowych i Archiwum;
  4) Stanowisko do spraw Informatyki i Ochrony Danych Osobowych.
 2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kancelaryjno-administracyjnych należy:
  1) prowadzenie kancelarii ogólnej;
  2) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania;
  3) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę;
  4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  5) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu, zabezpieczenie przed włamaniem, nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu;
  6) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego na cele administracyjne oraz ewidencji składników majątkowych;
  7) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, przechowywaniem i używaniem pieczęci urzędowych i prowadzenie ich rejestru;
  8) prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw, czasopism i publikacji specjalistycznych;
  9) planowanie i realizacja remontów bieżących w Urzędzie;
  10) utrzymanie czystości i porządku w budynkach Urzędu oraz ich obrębie;
  11) eksploatacja pojazdów służbowych;
  12) prowadzenie spraw związanych z wystawianiem faktur VAT z tytułu najmu, dzierżawy lokali i budynków stanowiących własność Gminy;
  13) prowadzenie spraw związanych z symbolami narodowymi i tablicami urzędowymi;
  14) prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o utworzeniu społecznych komitetów budowy;
  15) publikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej.
 3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie obsługi Rady należy:
  1) zapewnienie przewodniczącemu Rady, wiceprzewodniczącym Rady, komisjom Rady wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy;
  2) przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady, komisji stałych i doraźnych;
  3) prowadzenie protokołów z posiedzeń Rady oraz posiedzeń komisji Rady;
  4) gromadzenie dokumentacji z pracy Rady i komisji Rady;
  5) prowadzenie rejestru protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji Rady;
  6) prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady;
  7) prowadzenie ewidencji i zbioru wniosków, interpelacji i zapytań radnych;
  8) organizacja pracy przy załatwianiu skarg i wniosków należących do właściwości Rady;
  9) opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez komisje Rady i radnych oraz w sprawach funkcjonowania Rady;
  10) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów związanych z pracą Rady i komisji Rady;
  11) gromadzenie zbioru i rejestru przepisów gminnych oraz udostępnianie go do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;
  12) sporządzanie list płac i wypłata diet radnym;
  13) przygotowywanie w celu przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwał Rady;
  14) realizacja zadań związanych z wyborem ławników.
 4. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kadrowych i archiwum należy:
  1) prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników Urzędu, Miejskiego Wysypiska Śmieci i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  2) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej;
  3) prowadzenie archiwum zakładowego oraz spraw związanych z archiwizacją dokumentów i prowadzenie ich rejestru;
  4) prowadzi sprawy związane z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Urzędzie;
  5) realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
 5. Do zadań Wydziału Organizacyjnego z zakresu informatyki, ochrony danych osobowych należy:
  1) administrowanie siecią komputerową;
  2) zakup nowego i modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego;
  3) stały nadzór nad systemem informatycznym w Urzędzie, w tym nad siecią, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
  4) instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego;
  5) obsługa strony internetowej Gminy;
  6) stały kontakt z firmami prowadzącymi wdrożenia i doradztwo w zakresie używanego oprogramowania;
  7) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami), a w szczególności administrowanie bezpieczeństwem informacji poprzez przeciwdziałanie dostępowi do systemu informatycznego osób  nieuprawnionych oraz podejmowania stosownych działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń;
  8) planowanie rozwoju sieci bezpieczeństwa baz danych;
  9) organizacja i koordynacja szkoleń komputerowych pracowników Urzędu;
  10) opracowanie i modyfikacja koncepcji informatyzacji Urzędu oraz ich wdrażanie;
  11) obsługa informatyczna strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 6. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Lesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Lesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-24 10:26:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-24 10:27:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-10 08:37:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »