ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zadania Gminy w zakresie oświaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zadania Gminy w zakresie oświaty

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-21 08:16:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania oświatowe gminy
 
1. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
-zadania Rady Gminy
-zadania Burmistrza
2. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA
-zadania Rady Gminy
-zadania Burmistrza
1. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572)
 Zadania Rady Gminy
 • może tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placów (art.5,ust.9)
 •  podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut szkole lub placówce (art.58,ust.6)
 •  może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego (pod określonymi w Ustawie warunkami) (art.59,ust.1)
 • prowadząc szkoły różnych typów lub placówki, może je połączyć w zespół , wyłączyć z zespołu lub włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki z zastrzeżeniem ust. 5a-5c (art.62,ust.1 i 5)
 • uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminny , kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym (art.90f)
Zadania Burmistrza
 • analizuje zawiadomienie dyrektora szkoły o wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej, niezgodnej z przepisami prawa i udziela opinii w tej sprawie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny (art.4,ust.3)
 • odpowiada za działalność szkół i placówek oświatowych (w zakresie opisanym w art.5,ust.7)
 • przedstawia kuratorowi do zaopiniowania, przed ich zatwierdzeniem -arkusze organizacji publicznych szkół i przedszkoli (art.31,ust.1,pkt.6a)
 • uzgadnia z dyrektorem szkoły lub placówki program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania - w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania (art.34,ust.2)
 • sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych [szczegółowo opisanych art.34a,ust.2]
 • powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (za zgodą kuratora oświaty) osobę niebędącą nauczycielem (art.36,ust.2)
 • powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, wyłania kandydata w drodze konkursu, powołuje komisję konkursową, ustala skład komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych, przedłuża powierzenie stanowiska dyrektora itd. (art.36a,ust.1,2,4, 4a, 5,6,9)
 • udziela opinii w sprawie wniosku dyrektora w sprawie powierzenia (i odwołania) stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego, jeśli takie stanowisko może być utworzone - zgodnie ze statutem ramowym szkoły lub placówki (art.37,ust.1)
 • odwołuje ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki (art.38,ust.1)
 • wchodzi w uprawnienia dyrektorów jednooddziałowych przedszkoli oraz kierowników szkół podstawowych ( szkół filialnych) podporządkowanych organizacyjnie innej szkole (chodzi o uprawnienia dyrektora jako kierownika zakładu pracy) (art.39,ust.6)
 • udziela zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeśli zadaniem własnym tej osoby jest prowadzenie tego typu szkół lub placówek (art.58,ust.3)
 • przejmuje dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji (art.59,ust.3)
 • przejmuje dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną (art.59,ust.4)
 • zawiera porozumienie między organami prowadzącymi szkoły dla utworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki prowadzone przez różne organy (art.62,ust.6)
 • zawiera umowę między organem prowadzącym szkołę specjalną w zakładzie opieki zdrowotnej (w tym opiekuńczo-leczniczym) i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a także w jednostce pomocy społecznej - w sprawie warunków korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania (art.71c,ust.1)
 • w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( art.71b,ust 2b)
 • umożliwia w porozumieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami zorganizowanie przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracuje w organizacji tych praktyk w podległych gminie szkołach i placówkach (art.77,ust.6)
 • prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne (art.82,ust.1,3 - 5)
 • na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 (art.85,ust3.)
 • na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej oraz po przedstawieniu pozytywnej opinii kuratora nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej (art.85,ust3)
 • przyznaje pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, po stwierdzeniu spełnienia określonych warunków (art.70b,ust.6) 
2. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA
Zadania Rady Gminy
 • określa środki na średnie wynagrodzenia, zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia (art.30,ust.6 i 10a)
 • określa: zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar zniżek; tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (art.42,ust.7)
 • ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli (art.49,ust.2)
 • ustala wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i zasad jego przyznawania (art.54,ust.7)
 • wyodrębnia środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego z zastrzeżeniem ust.2 (art.70a,ust.1)
 • przeznacza w budżecie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art.72,ust.1)
Zadania Burmistrza
 • może wnioskować, jako organ prowadzący, do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy jej nauczyciela (art.6a, ust.1 pkt.3)
 • ocenia pracę dyrektora szkoły (art.6a,ust.6)
 • ocenianie pracy nauczycieli placówek, o których mowa w art.1, ust. 2, p. 2 ustawy KN (art.6a,ust.13)
 • wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi kontraktowemu (art. 9b,ust.3,3a,4, pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1 )
 • wydaje nowy akt (nauczyciela mianowanego) nauczycielowi, jeśli ten w trakcie pracy zawodowej taki stopień uzyskał (art.9f,ust.1)
 • powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (art.9g ust.2)
 • jako przedstawiciel organu prowadzącego uczestniczy w charakterze obserwatora w pracy komisji kwalifikacyjnej przyznającej stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego (art.9g,ust.3,pkt.1, ust.4)
 • opiniuje przeniesienia nauczyciela z innej szkoły do szkoły, dla której jest organem prowadzącym (art.18,ust.4)
 • może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły - bez jego zgody (art.19,ust.1)
 • może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach - za zgodą nauczyciela - w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć (art.22,ust.1)
 • stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy dyrektora szkoły w przypadkach opisanych w ust. 1 artykułu 26 (art.26,ust.2)
 • zapewnia szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art.29,ust.1)
 • wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną nauczycielowi, który uzyskał tytuł profesora oświaty (art.31)
 • wyraża zgodę na obniżenie nauczycielowi przez dyrektora szkoły tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na czas określony (art.42a,ust1)
 • w przypadku likwidacji szkoły - wskazuje inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą szkoły zlikwidowanej (art.53,ust. 3a)
 • zapewnia nauczycielowi lokal mieszkalny na terenie gminy, w której położona jest szkoła - w miejscowości do 5000 mieszkańców (art.54,ust.2)
 • przyznaje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców (art.54,ust.5)
 • przydzielanie nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi, w miarę możliwości, potrzebny obszar gruntu (art.56,ust.2)
 • może zwolnić nauczyciela z obowiązku zwrotu zasiłku jednorazowego ( art.61,ust.3)
 • może zawiesić w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art.83,ust1 i 1a)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-21 08:14:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-21 08:16:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-04 12:24:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony