ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu (działka nr 5966)

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-12 09:28:03 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5966
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową 5966 o powierzchni 2,8309 ha – cena wywoławcza 1 392 810,00 zł (brutto).
 
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5966 położona w Szydłowcu na podstawie decyzji Starosty Szydłowieckiego GN.6622.1.2018 z dnia 2 stycznia 2023 r. stanowi własność Gminy Szydłowiec.
 
Działka leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30.06.2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27.04.2021 r. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3 P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość obciążona jest prawem udostępniania nieruchomości w związku z budową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii linii energetycznych budowanych lub przebudowywanych w czasie powstania i budowy drogi S7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości prac w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz. 11:00.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Forma przetargu ograniczonego związana jest z wymogiem złożenia oferty w skład której wchodzą:
 • koncepcja graficzna planowanej inwestycji oraz koncepcja zagospodarowania terenu,
 • opis planowanej inwestycji min. 600 znaków wraz z harmonogramem jej realizacji.
Podmiot ustalony w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do podpisania porozumienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącego uregulowania i uszczegółowienia kwestii związanych z inwestycją i terminem jej realizacji.
 
W przetargu mogą uczestniczyć podmioty, które:
 1. opłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 12 kwietnia 2024 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 12 kwietnia 2024 roku).
 2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1) w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 roku r. do godz 15:00, poprzez złożenie go w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 pok. nr 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na działkę nr 5966 położoną w Szydłowcu” do którego należy dołączyć:
  - kopię dokumentu potwierdzającego dokonania wpłaty wadium,
   - ofertę w skład której wchodzą:
      - koncepcja graficzna planowanej inwestycji oraz koncepcja zagospodarowania terenu,
      - opis planowanej inwestycji min. 600 znaków wraz z harmonogramem jej realizacji.
Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie umieszczona na stronie www.bip.szydlowiec.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 w dniu 15 kwietnia 2024 r.
 
W dniu przetargu uczestnik zobowiązany jest do:
 1. Złożenia pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o zapoznaniu się z:
  • warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
  • stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 2. Okazania dowodu tożsamości.
 3. Okazania stosownych pełnomocnictw:
  • W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem.
  • W przypadku nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków będący w związku małżeńskim przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie lub nie podpisze porozumienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydłowcu.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Na zbycie ww. nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne ograniczone w dniu 7 września 2023 roku i 1 lutego 2024, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
Treść niniejszego ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu www.szydlowiec.pl (dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia).
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17, tel. 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-12 09:23:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-12 09:28:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-12 10:36:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony