ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 10:58:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Naczelnik Urszula Grzmil
Adres:
26-500 Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, I p.
Telefon: 48 617-86-47

Zakres działania:

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji należy:
 1. inicjowanie, planowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej na terenie Gminy;
 2. opracowanie wspólnie z właściwymi Wydziałami Urzędu projektu planu zadań inwestycyjnych;
 3. zapewnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 4. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji;
 5. realizacja zadań wykonywanych z udziałem inicjatyw społecznych;
 6. analiza rynku inwestorskiego;
 7. przygotowanie merytoryczne przetargów na inwestycje zgodnie z zasadami zamówień publicznych;
 8. współpraca z inwestorem zastępczym w zakresie nadzoru inwestorskiego, merytorycznego i finansowego nad prawidłowością wydatkowania środków budżetowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową i modernizacją dróg;
 10. koordynacja działalności inwestycyjnej gminnych jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych;
 11. opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy,
 12. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2000 roku Nr 106 poz. 1126 ze zmianami), w szczególności przygotowanie i przedłożenie opinii i wystąpienia Burmistrzowi w celu wydania polecenia właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia,
 13. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), a w szczególności:
  1. przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i przygotowanie do przedłożenia go odpowiednim organom;
  2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  3. przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  4. przechowywanie zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  5. rejestrowanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  6. przygotowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień, opinii lub rozstrzygnięć wymaganych ustawą i przepisami szczegółowymi;
  7. wydawanie orzeczeń o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
  8. ustalanie zgodności wydawanych decyzji z zakresu administracji publicznej z ustaleniami zabudowy i zagospodarowania terenu;
  9. wydawanie postanowień w zakresie wygaszania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  10. prowadzenie i aktualizowania rejestrów miejscowych planów przestrzennych i gromadzenie materiałów związanych z tymi planami;
  11. wydawanie opinii o ustaleniu opłaty za wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości z tytułu zmian w planach przestrzennych miasta i gminy;
  12. wydawania wypisów i wyrysów w kontekście miejscowych planów przestrzennych miasta i gminy;
  13. przygotowywanie ustaleń w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu;
  14. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym terenu;
  15. prowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wydawanie decyzji w tym zakresie;
  16. sporządzanie ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie urbanistyczno – budowlanym oraz uzgadnianie tych planów z zainteresowanymi organami;
  17. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu;
 14.  wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zmianami), w tym:
  1. prowadzenie ewidencji nieruchomości;
  2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu;
  3. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  4. wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, w tym ustalanie opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego;
  5. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
  6. prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
  7. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;
  8. zapewnienie wyceny nieruchomości, w tym analiz i sprawozdawczości w zakresie mienia komunalnego;
 15. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 roku Nr 100, poz. 1086 ze zmianami) dotyczących rozgraniczeń nieruchomości i numeracji porządkowej nieruchomości;
 16. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1299 ze zmianami);
 17. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198 ze zmianami) dotyczących ustalania i zmian nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;
 18. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872) dotyczących prowadzenia spraw z zakresu regulacji stanu prawnego dróg gminnych, naliczanie odszkodowań za grunty zajęte przez Gminę do dnia 31 grudnia 1998 roku;
 19. Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Geodezji należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.
« powrót do poprzedniej strony