ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych działających w gminie Szydłowiec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Ciećka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 09:53:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 09:54:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18 09:54:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady wpisu, wykreśleń i zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków oraz klubów dziecięcych, tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Szydłowca muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Załączniki do wniosku:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 3. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 4. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano/ w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 5. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;
 6. pozytywna decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnienie przepisów przeciwpożarowych,
 7. pozytywna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o warunkach sanitarno-lokalowych (żłobki) lub pozytywna opinia Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach lokalowych i sanitarnych (kluby dziecięce);
 8. potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości określonej uchwałą Nr XXXIX/292/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Po weryfikacji wniosku w systemie elektronicznym, wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
 
Burmistrz Szydłowca odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 3. w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w rejestrze

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Burmistrza Szydłowca o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o wpis do rejestru w terminie 14 dni od ich zaistnienia.​
 
Po otrzymaniu informacji sporządzonej wg określonego powyżej wzoru Burmistrz Szydłowca dokonuje zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Szydłowca w przypadku:
 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o jego wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2021 r., poz. 75 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r., poz. 72).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 poz. 2379).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2020 r., poz. 1205).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Ciećka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 11:05:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 11:07:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 11:07:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »