ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami i odpadami komunalnymi, oraz utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności:
  1. opracowanie założeń i zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  2. opracowanie założeń i wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów stałych,
  3. tworzenie, wdrożenie i nadzorowanie funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kompleksowa kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami) oraz uchwalonego w tym zakresie prawa miejscowego,
  4. opracowanie założeń programu ochrony środowiska w Gminie Szydłowiec i realizowanie zadań z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z programu,
  5. prowadzenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej, ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
  7. weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, kontrola danych ze stanem faktycznym oraz ich aktualizacja,
  8. wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty przez właścicieli nieruchomości lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w tej deklaracji,
  9. prowadzenie postępowań zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do właścicieli nieruchomości i podmiotów odbierających odpady komunalne,
  10. kontrola przewoźników w realizacji powierzonych im zadań, odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, weryfikacja ilości i częstotliwości oddanych odpadów,
  11. rozpatrywanie skarg i wniosków dot. działalności przedsiębiorców odbierających odpady komunalne lub nieczystości ciekłe,
  12. sporządzanie sprawozdań i corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  13. podejmowanie działań strategicznych zmierzających do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  14. współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami ekologicznymi oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  15. udostępnianie na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wszelkich informacji dotyczących m.in. podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, miejscach zagospodarowania tych odpadów, osiągniętych przez gminę poziomów recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przedsiębiorstw zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  16. opiniowanie zezwoleń – wydawanych przez starostę – na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ilości powyżej tysiąca ton rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych,
  17. zasięganie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed uzgodnieniem z wytwarzającym odpady sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych wytworzonych w ilości od jednej tony do jednego tysiąca ton rocznie,
  18. opiniowanie wniosków o zezwolenie na transport i usuwanie odpadów niebezpiecznych, ich przetwarzanie i unieszkodliwianie,
  19. uzgadnianie decyzji starosty w sprawie określenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych,
  20. prowadzenie pozostałych spraw wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska i udostępniania informacji o środowisku, a w szczególności:
  1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ochrony środowiska,
  3. prowadzenie ewidencji odpadów azbestowych i wyrobów z azbestu,
  4. inicjowanie działań zmierzających do likwidacji składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie tym zjawiskom,
  5. stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulujących zasady ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne,
  6. współdziałanie z organami Inspekcji Ochrony Środowiska w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony środowiska,
  7. składanie wniosków do organów Inspekcji Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli oraz żądanie informacji w sprawie przeprowadzonych kontroli,
  8. współpracę z organami Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska,
  9. udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez organy Inspekcji;
 3. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zwierząt, a w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych,
  2. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenie gminy,
  3. naliczanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne ich usuwanie, oraz opracowywanie planów nasadzeń drzew,
  4. prowadzenie analiz oraz tworzenie warunków utworzenia parku krajobrazowego na terenie gminy,
  5. prowadzenie działań popularyzujących ochronę przyrody,
  6. opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt,
  7. koordynacja działań podejmowanych w zakresie realizacji przyjętego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym:
   • współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Dróg w zakresie spraw dotyczących odławiania bezdomnych zwierząt,
   • współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Dróg w zakresie spraw dotyczących Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt,
  8. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
  9. wydawanie decyzji dotyczącej czasowego odebrania zwierzęcia w przypadku stwierdzenia znęcania się nad nim;
 4. realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 5. prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego, a w szczególności:
  1. uczestnictwo w rozprawach wodnoprawnych,
  2. wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydawanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie,
  3. nadzorowanie stanu technicznego zapory piętrzącej (jaz), utrzymania właściwego poziomu wody w zbiorniku wodnym oraz właściwego utrzymania i eksploatacji nabrzeża zbiornika wodnego zgodnie z obowiązującą Instrukcją utrzymania i eksploatacji zbiornika wodnego Szydłowiec,
  4. prowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu powodzi,
  5. nadzorowanie właściwego utrzymania i konserwacji koryta rzeki Korzeniówki,
  6. nadzorowanie kąpielisk położonych na terenie Gminy,
  7. prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk;
 6. wykonywanie zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego, a w szczególności:
  1. opracowanie materiałów służących Burmistrzowi do opiniowania i uzgadniania wniosków o wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż i kopalin,
  2. opracowywanie opinii projektu robót geologicznych,
  3. przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze rozpoczecia robót geologicznych;
 7. przygotowywanie wniosków i decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na uprawę maku, konopi włóknistych oraz wydawanie nakazów zniszczenia nielegalnych upraw maku i konopi;
 8. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 9. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów;
 10. opracowania projektów uchwał rady o objęciu na obszarze gminy ochroną gruntów rolnych;
 11. wnioskowanie o umorzenie całości lub części należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, jak również dotyczącej powiększenia lub założenia cmentarza;
 12. nakazywanie właścicielowi gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z jego winy degradacji gruntów oraz zniszczenia określonych upraw;
 13. współpraca ze starostwem powiatowym w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie będących własnością Skarbu Państwa;
 14. wykładanie do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych;
 15. opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz wyrażania opinii w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego;
 16. poświadczanie oświadczeń prowadzącego gospodarstwo rolne o osobistym prowadzeniu tego gospodarstwa zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
 17. prowadzenie spraw dotyczących zaświadczania o ostateczności aktów własności ziemi wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250 ze zmianami) oraz spraw dotyczących prostowania treści aktów własności ziemi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:25:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:26:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:26:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »