ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory ławników sądowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o naborze kandydatów na ławników

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE o naborze kandydatów na ławników
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Szydłowiec, że w dniu 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.
W związku z powyższym,  prowadzony jest  nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027  do:
 1. Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego  (liczba wybieranych ławników – 1);
 2. Sądu Rejonowego w Szydłowcu w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa rodzinnego i nieletnich (liczba wybieranych ławników – 2).
Ławników wybiera Rada Miejska w Szydłowcu na podstawie art. 158 - 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ze zm.).
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
 
Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejsza niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz
  z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Wymienione wyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę co najmniej 50 osób, zawierającą imię, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszty opłat za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA
30 czerwca 2023 r.
 
Zgłoszenia proszę składać do kancelarii  Urzędu Miejskiego w Szydłowcu  ul. Rynek Wielki 1.
I piętro, pokój 12  (Kancelaria Urzędu) w godzinach pracy Urzędu (730- 1530)
 
Druk  karty zgłoszenia, a także wzory druków oświadczeń i listy osób zgłaszających kandydata można pobrać  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec
www.bip.szydlowiec.pl w zakładce „Wybory ławników”
lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Ratusz, Rynek Wielki 1, I piętro, pokój nr 12
oraz Biurze Rady Miejskiej w Szydłowcu, ul. Kolejowa 9B, I piętro, pokój 4

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kubiś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-08 15:18:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Kubiś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-08 15:25:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Kubiś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-29 10:08:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »