ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-02 08:36:05 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szydłowca z siedzibą pl. Rynek Wielki 1, 25-500 Szydłowiec.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem za pomocą adresu .

3.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie skarg, wniosków oraz petycji stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach oraz rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie    organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w instrukcji kancelaryjnej administratora na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

6.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

7.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie skarg, wniosków i petycji bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Głogowska-Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-01 15:17:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-02 08:36:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-02 08:36:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony