Zamówienia publiczne w toku - Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-26 2018-08-13 13:00:00 Remont dachu w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 350.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 438.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 10.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 10.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 11 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 797.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ODT, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 391.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.9 KiB)
2 2018-07-26 2018-08-13 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski - I etap w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 374.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami 1 - 7 (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 21.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 463.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.1 KiB)
3 2018-07-24 2018-08-08 13:00:00 Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej - polegające na wytyczeniu pasa drogowego wraz z jego niwelacją w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 410.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 223.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 18 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 18 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 15 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (ZIP, 108.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, specyfikacja techniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wykres profili pasa drogowego (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 154.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.5 KiB)
4 2018-06-27 2018-08-07 10:00:00 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 139.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 252.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 138.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (ODT, 21 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ODT, 39.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ODT, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie (ODT, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz usług (ODT, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi (ODT, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (PDF, 144.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (ODT, 14.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 101 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu