ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2018-04-30

Ogłoszono dnia: 2018-04-30 przez Krzysztof Kisiel

Termin składania dokumentów: 2018-05-11 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. staż pracy w administracji samorządowej lub publicznej (2 lata),
 6. wykształcenie wyższe,
 7.  znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu postępowania administracyjnego,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  - ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  - ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera ( znajomość pakietu Office i Open Office, mile widziana znajomość programu Sygnity do obsługi świadczeń),
 2. cechy osobowości: sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń,
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
 3. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,
 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przedkładanie ich do podpisu,
 5. sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
 6. sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 8. tworzenie, bieżąca aktualizacja rejestrów przyjętych wniosków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko administracyjne,
 2. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26-500 Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2 - Dział Świadczeń Rodzinnych,
 3. praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,
 4. czas pracy: poniedziałki: 800-1600; od wtorku do piątku 730-1530,
 5. bezpośredni kontakt z klientami  w siedzibie MOPS,
 6. praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
 7. obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych,
 8. wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników MOPS Szydłowiec.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny
 3. zaświadczenie o  stażu pracy  w administracji samorządowej, publicznej lub  kserokopie świadectw pracy potwierdzające ww. staż pracy,
 4. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że: 
  - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  - nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-11 15:30:00
b. Sposób:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn. Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia testu, rozmowy kwalifikacyjnej lub testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu  lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec ul. Kilińskiego 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego” w terminie do dnia 11.05.2018r. włącznie (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty pracy, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. .U. z  2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu