ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or-II.2110.10.2017.DBDrukuj informację Ogłoszenie numer: Or-II.2110.10.2017.DB

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Szydłowcu

Data udostępnienia: 2017-12-13

Ogłoszono dnia: 2017-12-13 przez Dorota Barczyńska

Termin składania dokumentów: 2017-12-27 14:00:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2110.10.2017.DB

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. minimum 2-letni staż pracy,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zagadnień z zakresu:
  - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  - Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych,
 2. Kodeksu postępowania administracyjnego.
  - Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania:
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
  - ustawy o ochronie danych osobowych,
  - instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych;
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera, szczególnie znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) lub Open Office.
 4. Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego wykonywania zadań.
 5. Kreatywność, sumienność, dokładność, systematyczność.
 6. Komunikatywność i odpowiedzialność.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Umiejętność pracy pod presją i radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o mających się odbyć zgromadzeniach i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zakazujących zgromadzeń,
 2. współpraca z instytucjami w tym z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 3. inicjowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 4. ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym przygotowywanie umów na realizację zadania w ramach Programu, kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań,
 5. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 6. prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych, w tym popularyzacja rehabilitacji społecznej, kultury fizycznej i uprawiania sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organizacjami i klubami sportowymi w tym zakresie.
 7. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. sporządzanie decyzji w sprawach dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
 9. organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców transportem własnym i gminy w tym sporządzanie umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego,
 11. prowadzenie spraw w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz repatriantów,
 12. przygotowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Szydłowcu – Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Dopuszcza się możliwość zawarcia z wybranym kandydatem pierwszej umowy o pracę na okres próbny nie przekraczający 3. miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 5. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – curriculum vitae
 2. List motywacyjny
 3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego niniejszego naboru.
 7. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 8. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 9. Kandydat do oferty może dołączyć również, jeśli posiada, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)
UWAGA! Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-27 14:00:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko Referenta ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu” w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 14.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – I piętro pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 8.00 do16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2017 (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami).
 4. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Komisję w dwóch etapach:
 5. etap I - ocena spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wyłonienie kandydatów do II etapu naboru,
 6. etap II – rozmowa kwalifikacyjna, w celu oceny stopnia spełniania wymagań dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydata w najwyższym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe i przedstawienie opinii Burmistrzowi.
 7. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej (etapu II) zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. www.bip.szydlowiec.pl
 8. Wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca.
 9. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Ratusz - Rynek Wielki 1, pok. nr 12. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.
 10. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 48 617 86 36 w godzinach pracy Urzędu.
 11. Informacja o wyniku naboru:
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na: stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec – www.bip.szydlowiec.pl; tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy Rynek Wielki 1.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu