ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or-II.2111.1.2017.DB

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Data udostępnienia: 2017-10-11

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 przez Dorota Barczyńska

Termin składania dokumentów: 2017-10-23 16:00:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2111.1.2017.DB

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, prawem lub administracją,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa , którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:
  a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
  b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego,
  c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  d) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
  e) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
  f) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
  g) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
  h) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
  i) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
  j) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
  k) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
 2. umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość MS Office,
 3. predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie i planowanie bieżącej działalności ZEiFO,
 2. nadzór nad działalnością finansową i administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę,
 3. zapewnienie właściwej realizacji zadań Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, wynikających ze Statutu, Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy ZEiFO w szczególności:
  a) wykonywanie zadań warunkujących prawidłową obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną obsługiwanych jednostek,
  b) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu,
  c) realizacja planu finansowego,
  d) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących oświaty,
  e) reprezentowanie ZEiFO wobec organów Gminy i na zewnątrz,
  f) współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy przygotowywaniu budżetu Gminy w zakresie wydatków oświatowych,
  g) koordynacja działań związanych z corocznym przedstawieniem Radzie Miejskiej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
  h) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i związkami zawodowymi w sprawach wymagających uzgodnień lub opinii.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu,
 2. charakter stanowiska pracy: stanowisko kierownicze związane z pracą przy komputerze,
 3. obowiązująca norma czasu pracy: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych,
 4. dopuszcza się możliwość zawarcia z wybranym kandydatem pierwszej umowy o pracę na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

< 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia,
 4. oświadczenie do pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego niniejszego naboru,
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)
 9. Kandydat do oferty może dołączyć również, jeśli posiada, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.), referencje.
UWAGA ! Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-23 16:00:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta pracy – nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu’’ w terminie do dnia 23 października 2017r. do godz. 16.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu - I piętro pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017r. do godz. 16.00 (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zm.),
 2. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Komisję w dwóch etapach:
  a) etap I – ocena spełniania przez Kandydatów wymagań niezbędnych oraz wyłonienie Kandydatów do II etapu naboru,
  b) etap II - rozmowa kwalifikacyjna, w celu oceny stopnia spełniania wymagań dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydata w najwyższym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe i przedstawienie opinii Burmistrzowi,
 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej (etapu II) zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec www.bip.szydlowiec.pl,
 4. wyboru Kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia
  o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca,
 5. Oferty odrzucone Kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 30.11.2017r. do godz. 15:00 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, I piętro pok. nr 12. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
 6. Dodatkowych informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 48 617-86-68 w godzinach pracy Urzędu.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na:
 1. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec – www.bip.szydlowiec.pl
 2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
 3. Tablicy ogłoszeń w Zespole Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3 A, 26-500 Szydłowiec.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu