ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: MOPS.AO.110.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: MOPS.AO.110.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2020-01-14

Ogłoszono dnia: 2020-01-14 przez Krzysztof Kisiel

Termin składania dokumentów: 2020-01-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: MOPS.AO.110.1.2020

Zlecający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. staż pracy w administracji samorządowej lub publicznej (2 lata),
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – pakiet Microsoft Office, w zakresie Word i Excel,
 2. znajomość obsługi programu kadrowo – płacowego Xpertis (firmy Macrologic),
 3. znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów w zakresie:
  1. ustawy - Kodeksu pracy,
  2. ustawy o pracownikach samorządowych,
  3. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  4. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
  5. ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
  6. ustawy o samorządzie gminnym,
  7. ustawy o finansach publicznych,
  8. ustawy o finansach publicznych,
  9. ustawy o ochronie danych osobowych,
  10. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  11. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych.
 4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie
  i umiejętność terminowego wykonywania zadań, umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników MOPS w Szydłowcu, w tym:
  1. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur oraz nagród,
  2. prowadzeniu spraw związanych z urlopami pracowniczymi, innymi zwolnieniami od pracy, czasem pracy oraz porządkiem i dyscypliną pracy,
  3. wydawanie skierowań na badania profilaktyczne oraz kontrolowanie terminów ważności tych badań,
  4. kontrola ważności szkoleń BHP i P.POŻ,
  5. prowadzenie listy obecności i kart ewidencji czasu pracy,
  6. prowadzenie ewidencji i rejestrów kadrowych,
  7. prowadzeniu dokumentacji pracowniczej pracowników, w tym aktualizowanie bazy danych kadrowych w systemie informatycznym pracowników MOPS w Szydłowcu,
 2. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zawierania umów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczących zasad i warunków zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych i staży;
 3. opracowanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników;
 4. przygotowywanie zestawień danych na potrzeby sporządzania sprawozdań, informacji i analiz z zakresu zatrudnienia;
 5. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy;
 6. prowadzeniu spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników Ośrodka;
 7. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli;
 8. koordynacja prowadzenie kancelarii MOPS w Szydłowcu;
 9. nadzór nad obsługą korespondencji wpływającej do MOPS w Szydłowcu;
 10. nadzór nad obsługą korespondencji wychodzącej i prowadzenie jej ewidencji;
 11. prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora MOPS w Szydłowcu;
 12. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez MOPS w Szydłowcu;
 13. prowadzenie spraw związanych z prawidłowym wykonywaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, w tym:
  1. koordynacja wydawanych pracownikom przetwarzającym dane osobowe upoważnień do przetwarzania danych,
  2. koordynacja działań związanych ze zgłaszaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa, w tym podejmowanie działań zabezpieczających stan bezpieczeństwa informacji w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu, w tym naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia i przygotowanie oraz przedstawienie propozycji zmian do dokumentów oraz procedur regulujących kwestie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w MOPS w Szydłowcu, innych działań związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji,
  3. przygotowywanie dokumentów oraz procedur regulujących kwestie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w MOPS w Szydłowcu, jak również działań związanych z przeglądami i aktualizacjami tych dokumentów oraz procedur,
  4. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  5. prowadzenie wewnętrznej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz nadzór nad nią,
  6. aktualizacja wykazów i rejestrów dot. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w zakresie właściwości stanowiska.
 14. posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych, dotyczących powierzonego zakresu działania;
 15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie objętym pracą sekcji;
 16. inne czynności wynikające z regulaminu organizacyjnego MOPS należące do właściwości sekcji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu,
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 3. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,
 4. charakter stanowiska pracy: praca biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 5. wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, który powinien być opatrzony klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” i podpisany,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (treść oświadczenie została zamieszczona w formularzu zgłoszeniowym),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświadczenie została zamieszczona
  w formularzu zgłoszeniowym),
 6. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),
 9. opinie, referencje, jeśli kandydat takie posiada,
 10. w przypadku uzyskania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie uzyskane na uczelni zagranicznej, prosimy o kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu,
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego): certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję lub
  2. poświadczona znajomość języka polskiego jako obcego,
 11. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 
UWAGA: Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia.
 
Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko podinspektora sekcji administracyjno-organizacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-27 15:00:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko podinspektora sekcji administracyjno-organizacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu” w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2, w punkcie kancelaryjnym, pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2,
  26-500 Szydłowiec.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty do MOPS w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 4. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Dyrektora MOPS Komisję w dwóch etapach:
  1. etap I – ocena spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wyłonienie kandydatów do II etapu naboru,
  2. etap II – rozmowa kwalifikacyjna, w celu oceny stopnia spełniania wymagań dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydata w najwyższym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe i przedstawienie opinii Dyrektorowi.
 5. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (etapu II), ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec ( www.bip.szydlowiec.pl ).
 6. Wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Dyrektor MOPS
  w Szydłowcu.
 7. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 27 lutego 2020 r. w punkcie kancelaryjnym MOPS w Szydłowcu. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec tj. na stronie www.bip.szydlowiec.pl oraz tablicy ogłoszeń MOPS w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2.

VII. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna:
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt: inspektor@cbi24.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu, nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych, w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 6. Osobie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kisiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-14 12:21:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-14 12:24:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 14:59:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony