ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or-II.2110.10.2018.DBDrukuj informację Ogłoszenie numer: Or-II.2110.10.2018.DB

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Data udostępnienia: 2018-09-11

Ogłoszono dnia: 2018-09-11 przez Dorota Barczyńska

Termin składania dokumentów: 2018-09-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2110.10.2018.DB

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. co najmniej 2-letni staż pracy;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 2. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 3. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. znajomość instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym wykazem akt;
 5. znajomość ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 6. znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 7. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 8. umiejętności związane z przygotowaniem decyzji administracyjnych;
 9. umiejętność związana z przygotowywaniem projektów aktów prawnych organów gminy;
 10. umiejętność biegłej obsługi komputera;
 11. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie dokumentacji wspólnot gruntowych, nadzór nad ich działalnością oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 2. wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 3. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony zabytków, w tym zawiązanych z konserwacją zabytków oraz miejsc pamięci narodowej;
 4. sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami;
 5. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy;
 6. współpraca z właściwymi organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie prowadzonych spraw;
 7. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości w związku z rozgraniczeniem bądź jej budową.
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady Miejskiej w Szydłowcu i Burmistrza Szydłowca;
 9. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miejski w Szydłowcu, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji;
 2. pełny wymiar czasu pracy;
 3. charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 4. pierwsza umowa o pracę z wybranym kandydatem może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, który powinien być podpisany i  opatrzony klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia;
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (świadectwa, dyplomu);
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.) jeśli kandydat takie posiada;
UWAGA! Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-21 15:00:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu” w terminie do dnia 21 września 2018 r., do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miasta – I piętro pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te ofert, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018r., do godz. 15.00 (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1260 ze zmianami).
 4. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych – I etap naboru.
 5. Komisja, o której mowa w pkt 4, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającym wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe – II etap naboru. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, ponadto termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. www.bip.szydlowiec.pl
 6. Wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca.
 7. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 31 października 2018 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Ratusz - Rynek Wielki 1, pokój nr 12. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.
 8. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 48 617 86 36 lub 48 6178630 w godzinach pracy Urzędu.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
 1. stronie internetowej urzędu tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec - www.bip.szydlowiec.pl;
 2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
Klauzula informacyjna:
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu z siedzibą Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt: iod@szydlowiec.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych, w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 6. Osobie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Barczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-09-11
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 14:22:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 14:28:08
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 11:22:18
Artykuł był wyświetlony: 1751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu