ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: MOPS.AO.110.2.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: MOPS.AO.110.2.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2018-06-12

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Krzysztof Kisiel

Termin składania dokumentów: 2018-06-26 15:00:00

Nr ogłoszenia: MOPS.AO.110.2.2018

Zlecający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. staż pracy w administracji samorządowej lub publicznej (2 lata),
 6. obywatelstwo polskie,
 7. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera ( znajomość pakietu Office i Open Office, mile widziana znajomość programu Sygnity do obsługi świadczeń),
 2. cechy osobowości: sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń,
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
 3. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,
 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przedkładanie ich do podpisu,
 5. sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
 6. sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 8. tworzenie, bieżąca aktualizacja rejestrów przyjętych wniosków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko administracyjne,
 2. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26-500 Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2 - Dział Świadczeń Rodzinnych,
 3. praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,
 4. czas pracy: poniedziałki: 800-1600; od wtorku do piątku 730-1530,
 5. bezpośredni kontakt z klientami  w siedzibie MOPS,
 6. praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
 7. obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych,
 8. wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników MOPS Szydłowiec.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. zaświadczenie o  stażu pracy  w administracji samorządowej, publicznej lub  kserokopie świadectw pracy potwierdzające ww. staż pracy,
 4. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że: 
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-26 15:00:00
b. Sposób:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn. Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia testu, rozmowy kwalifikacyjnej lub testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu  lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec ul. Kilińskiego 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego” w terminie do dnia 26.06.2018 r. włącznie do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).
 
Oferty pracy, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 1500 w punkcie kancelaryjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, pok. nr 9. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu (ul. Jana Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec).
2.Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe:
• Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu;
• Nie będą udostępniane innym odbiorcom;
• Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
• W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
• Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do:
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
• Usunięcia danych;
• Przeniesienia danych;
• Ograniczenie przetwarzanych danych. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Kisiel Data wytworzenia informacji: 2018-06-12
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kisiel Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 13:55:25
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 13:57:29
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 09:26:19
Artykuł był wyświetlony: 2481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu