ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or-II.2110.9.2017.DB

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Szydłowcu

Data udostępnienia: 2017-10-03

Ogłoszono dnia: 2017-10-03 przez Dorota Barczyńska

Termin składania dokumentów: 2017-10-16 15:30:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2110.9.2017.DB

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:
  a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego,
  c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  d) ustawy z dnia  z dnia  29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych,
  e) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  f) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  g) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  h) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
  i) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
  j) ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  k) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych,
  l) ustawy z dnia 6 września 2001  r. o dostępie do informacji publicznej,
  m) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011  r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych.
 2. Umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość MS Office.
 3. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i planowanie bieżącej działalności  Referatu Gospodarki Komunalnej.
 2. Zapewnienie właściwej realizacji zadań Referatu, wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
 3. Organizowanie, kierowanie i kontrola pracy pracowników zatrudnionych w  Referacie.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza  w zakresie kompetencji Referatu. 
 5. Zapewnienie przestrzegania zasad gospodarki finansowej.
 6. Zapewnienie zgodności z prawem rozstrzygnięć opracowywanych w Referacie.
 7. Wydawanie w zakresie realizowanych zadań decyzji administracyjnych.
 8. Opracowywanie projektu wydatków budżetu gminy w części dotyczącej zakresu działania Referatu.
 9. Sporządzanie informacji i sprawozdań oraz analiz i ocen z zakresu prowadzonych spraw.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miejski w Szydłowcu,
 2. charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 3. obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 4. dopuszcza się możliwość zawarcia z wybranym kandydatem pierwszej umowy o pracę na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 5. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego niniejszego naboru,
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 8. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 9. Kandydat do oferty może dołączyć również, jeśli posiada, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

UWAGA! Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-16 15:30:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta pracy - nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu - 2” w terminie do dnia 16 października 2017 r. do godz. 15.30 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – I piętro pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te ofert, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r. do godz. 15.30 (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami).
 4. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Komisję w dwóch etapach:
  1. etap I - ocena spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wyłonienie kandydatów do II etapu naboru,
  2. etap II – rozmowa kwalifikacyjna, w celu oceny stopnia spełniania wymagań dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydata w najwyższym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe i przedstawienie opinii Burmistrzowi.
 5. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej (etapu II) zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. www.bip.szydlowiec.pl
 6. Wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca.
 7. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Ratusz - Rynek Wielki 1, pok. nr 12. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 48 617 86 68 w godzinach pracy Urzędu.
 2. Informacja o wyniku naboru:
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
  1. stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec - www.bip.szydlowiec.pl;
  2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy Rynek Wielki 1, 26-500.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Barczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 13:23:22
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 13:34:19
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 09:17:37
Artykuł był wyświetlony: 2670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu