ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or-II.2110.4.2017.DB

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent ds. kadrowych

Miejsce pracy: Szydłowiec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2017-08-09

Ogłoszono dnia: 2017-08-09 przez Dorota Kubiś

Termin składania dokumentów: 2017-08-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: Or-II.2110.4.2017.DB

Zlecający: Burmistrz Szydłowca

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. minimum 2-letni staż pracy;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zagadnień z zakresu:
  1. Kodeksu Pracy,
  2. ustawy o pracownikach samorządowych,
  3. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  4. < >ozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
   ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
   i macierzyństwa,
  5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  6. ustawy o finansach publicznych,
  7. ustawy o ochronie danych osobowych,
  8. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie  działania  archiwów zakładowych.
 2. Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) lub Open Office.
 3. Praktyczna znajomość programu „PŁATNIK”.
 4. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego wykonywania zadań, sumienność, dokładność i systematyczność, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie całości spraw kadrowych i spraw dotyczacych naliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach prohramów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. wykonywanie obowiązkó płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności zwiazanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zawierania umów z Gminą dotyczących zasad i warunków zatrudniania w ramachprac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych i staży,
 4. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom Urzędu zatrudnionym w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
 5. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Szydłowcu Wydział Organizacyjny.
 2. Charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze.
 3. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 4. Dopuszcza się możliwość zawarcia z wybranym kandydatem pierwszej umowy o pracę na okres próbny nie przekraczający 3. miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 5. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego wSzydłowcu i który jest załączony do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego niniejszego naboru.
 7. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 8. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 9. Kandydat do oferty może dołączyć również, jeśli posiada, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, w tym dotyczących zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru.)
UWAGA!  Załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane oświadczenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-21 15:30:00
b. Sposób:
 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu” w terminie do dnia 21.08.2017 r. do godz. 15:30 osobiście  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – I piętro pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 8.00 do16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec,  Rynek Wielki 1.
 2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2017
  (w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

V.  Sposób przeprowadzenia postępowania:
 
 1. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami).
 2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Komisję w dwóch etapach:
  • etap I - ocena spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wyłonienie kandydatów do II etapu naboru,
  • etap II – rozmowa kwalifikacyjna, w celu oceny stopnia spełniania wymagań dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydataw najwyższym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe i przedstawienie opinii Burmistrzowi.
 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej (etapu II) zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj.  www.bip.szydlowiec.pl
 4. Wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnięcia o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów dokona Burmistrz Szydłowca.
 5. Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 29 września 2017 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Ratusz - Rynek Wielki 1, pok. nr 12. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.
 6. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu
   48 617 86 68 w godzinach pracy Urzędu.
 7. Informacja o wyniku naboru: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na: stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec – www.bip.szydlowiec.pl; tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy Rynek Wielki 1.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 13:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 14:15:16
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 14:25:01
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 14:50:30
Artykuł był wyświetlony: 2232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu