ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dofinansowanie na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szydłowiec

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Nadanie numeru porządkowego

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Procedura aktualizacji opisu świadczonych usług

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2019”

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Udostępnianie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wydział Spraw Obywatelskich

WK-01 Określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-02 Protokół zdawczo-odbiorczy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-03 Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-04 Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-05 Zgoda na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-06 Wniosek o rozłożenie należności na raty

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-07 Wniosek o zamknięcie wody na okres zimowy.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-08 Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-09 Wniosek o określenie warunków technicznych dla: 1. Rozdział instalacji wodociągowej, 2. Przeniesienie wodomierza.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-10 Wniosek o określenie warunków dla: 1. Zamontowania wodomierza do podlewania upraw. 2. Zaplombowania wodomierza.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

WK-11 Zlecenie wykonania analizy wody pitnej.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Wniosek o sfinansowanie sterylizacji zwierząt

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wpis / zmiana danych / wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej.

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk; prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wydział Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy

Wydział Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały

Wydział Spraw Obywatelskich

Zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zezwolenie na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób

Referat Zarządu Dróg

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego / na umieszczenie w pasie drogowym

Referat Zarządu Dróg

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa lub krzewów przez osobę fizyczną

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa lub krzewów przez podmioty nie będące osobami fizycznymi

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Zwrot podatku akcyzowego

Wydział Finansowy