ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2016-09-05 08:19:17

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Osoba kontaktowa

Inspektor – Joanna Gozdek, Kierownik – mgr Janusz Pytlak.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu

Telefon kontaktowy

48 617–86–67 lub 48 617-86-59

Adres e-mail

srodowisko@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku wraz z załącznikami.

Miejsce odbioru

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska.

Wymagane Dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Do wniosku załącza się obowiązkowo:
 1. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 2. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 4. Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, upoważnionej do działania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 

Czas realizacji

Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeku postępowania administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Opłaty

 • Od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł lub 105 zł  za przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot;
 • Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. 
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu lub na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na rachunek bankowy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 353).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami).
  Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust.1  oraz art. 72 ust. 1a ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Pytlak Data wprowadzenia do BIP 2016-09-05 08:16:10
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 08:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 12:02:19
Artykuł był wyświetlony: 2387 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec