ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2018”Drukuj informacjęSprawa: Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2018”

Szczegóły informacji

Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2018”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2017-08-17 12:48:03

Termin załatwienia

1. Termin składania wniosków do dyrektorów szkół ustala zarządzeniem Burmistrz Szydłowca. W roku szkolnym 2018/2019 termin składania wniosków do dnia 27 września 2018 r. 2. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Szydłowca. 3. Burmistrz Szydłowca informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

ul. Staszica 3a

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

1.ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom szkół, które znajdują się na terenie gminy Szydłowiec.
 
2. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 
Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci
i młodzieży do:
 1. klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 2. klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej
  do pracy.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
– klasy III szkoły podstawowej,
– klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
- W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lubznacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
 
W/w przepisu nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
3. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I i II branżowej szkoły I stopnia
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego
do kwoty 445 zł
 
Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek
Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 3a

Wymagane Dokumenty

 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Uwagi

Burmistrz przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę.
W przypadku szkół, dla których Gmina Szydłowiec nie jest organem prowadzącym, koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy, zwraca Burmistrz Szydłowca.
W roku szkolnym 2018/2019 z dofinansowania do zakupu podręczników w ramach „Rządowego Programu Pomocy Uczniom – Wyprawka szkolna 2018 „ skorzystało 43 uczniów z Gminy Szydlowiec.

Podstawa prawna

 • uchwała Nr 126/2018 r. Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna”.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów  edukacyjnych.
 • zarządzenie Nr 187/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 września 2018  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 pomocy finansowej uczniom  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu