ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.Drukuj informacjęSprawa: Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły informacji

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2012-11-27 08:41:22

Termin załatwienia

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

Złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego należy złożyć do Burmistrza Szydłowca, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.
 2. Wniosek zgodnie z terminem, o którym mowa wyżej rozpatruje Komisja Egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca.
 3. Jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zda egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Następnie w drodze decyzji administracyjnej organ prowadzący nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 4. W przypadku nie zdania egzaminu organ prowadzący w drodze decyzji administracyjnej odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 3a

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska w danym typie szkoły (poświadczone kopie),
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
  - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
  - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz o dacie jej dokonania.

  W przypadku nauczyciela kontraktowego, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do właściwego kuratora oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca – art. 9b ust. 7 Karty nauczyciela w związku z art.129 kpa. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. , poz. 967 .).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu