ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2019”Drukuj informacjęSprawa: Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2019”

Szczegóły informacji

Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2019”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2019-08-23 08:59:07

Termin załatwienia

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” do dnia 17 września 2019 r.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

ul. Staszica 1A

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

  1. Zakres świadczonej usługi
Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.Pomoc w ramach programu otrzymają uczniowie z niepełnosprawnością, uczęszczający do szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych) oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:
1)     słabowidzącym,
2)     niesłyszącym,
3)     słabosłyszącym,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
  1. Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.
do kwoty 445 zł
 

Miejsce odbioru

ul. Staszica 1A

Wymagane Dokumenty

Wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Szydłowcu.

Podstawa prawna

  • uchwała Nr 60/2019 r. Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów  edukacyjnych.
  • zarządzenie Nr119 /19 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 sierpnia 2019  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy finansowej uczniom  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
« powrót do poprzedniej strony