ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowiskoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-05-11 14:36:43

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeku postępowania administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Osoba kontaktowa

Joanna Gozdek

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu – I piętro Sekretariat
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-54

Adres e-mail

srodowisko@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w §2. rozporządzenia RM z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  1) weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności raportu o oddziaływaniu na środowisko), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
  2) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
  3) wystąpienie do i uzyskanie od organów współdziałających w postępowaniu uzgodnienia/ opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
  4) zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
  5) ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
  6) zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się i ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
  7) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  8) podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 rozporządzenia RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  1) weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
  2) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
  3) uzyskanie od organów współdziałających opinii/ uzgodnienia co do potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  4) wydanie rozstrzygnięcia (postanowienia) w sprawie potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zależnie od podjętego rozstrzygnięcia dalszy tok postępowania przedstawia się następująco:
  - w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
  5) zapewnienie stronom możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
  6) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  7) podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy,
  - w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
  8) zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  9) weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z którą mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji przedstawionych w dokumencie,
  10) uzyskanie od organów współdziałających uzgodnienia/ opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
  11) zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
  12) ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
  13) zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
  14) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  15) podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

Miejsce odbioru

ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wzór wniosku do pobrania na stronie,
 2. Załączniki wniosku:
  1) Karta informacyjna przedsięwzięcia.
  Kartę załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia RM z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a także w przypadku wniosku zainteresowanego o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Karta powinna:
  - spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),
  - umożliwiać organom analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
  - uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  - zawierać datę jej sporządzenia oraz być opatrzona podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów.
  Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia do pobrania na stronie.
   
  Kartę należy przedłożyć po 1 egz. w formie pisemnej oraz po 1 egz. w formie elektronicznej z jej zapisem na informatycznym nośniku danych, dla organu prowadzącego postępowanie oraz dla organów opiniujących/ uzgadniających, tj. dla:
  1. Burmistrza Szydłowca,
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
  3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
  4. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcutylko w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania wybranych decyzji realizacyjnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-23 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…); najczęściej: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zezwolenia na zbieranie odpadów/ zezwolenia na przetwarzanie odpadów / zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  5. Starosty Powiatu Szydłowieckiego/ Marszałka Województwa Mazowieckiegotylko w przypadku instalacji, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, kwalifikowanej wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

  albo
  1) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  (w formie i ilości jak dla karty informacyjnej przedsięwzięcia).
  Raport załącza się do wniosku w przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 cyt. wyżej rozporządzenia. Zakres wymaganych informacji oraz danych dla raportu o oddziaływaniu na środowisko określa art. 66 ww. ustawy. Dokument powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz być opatrzony podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów. Do raportu należy załączyć oświadczenie autora/ kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
  oraz
  2) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  3) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz z zaznaczonym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
  4) wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wypis z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  5) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  6) analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej,
  7) pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument) – jeżeli zostało ustanowione,
  8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
  9) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo.

Czas realizacji

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (...) nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Precyzuje jedynie termin wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 65 - 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: K.p.a.). W sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie zastosowanie mają zatem przepisy K.p.a., zgodnie z którymi załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3). Zgodnie z cyt. wyżej art. 35 § 5 K.p.a. od powyższych terminów należy odliczyć terminy przewidziane w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, tj.:
 1. czas na uzyskanie uzupełnienia braków formalnych wniosku – minimum 7 dni (art. 64 §2 K.p.a.),
 2. czas na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie – wyznaczany indywidualnie (art. 50 k.p.a.),
 3. czas na uzyskanie opinii/ uzgodnienia w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od organów współdziałających w postępowaniu - 14 dni (art. 64 ust. 4 ustawy),
 4. pozostały czas (po odliczeniu ww. terminów) na sporządzenie i wydanie postanowienia rozstrzygającego kwestię ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 30 dni od dnia wszczęcia postępowania (art. 65 ustawy),
 5. czas na uzyskanie opinii/ uzgodnienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego w spr. wydania oceny wodnoprawnej, organu inspekcji sanitarnej, organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - 30 dni, zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy,
 6. czas przeznaczony dla społeczeństwa (udział w podjęciu decyzji) - 30 dni (art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy),
 7. okres zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - maksymalnie 3 lata (art. 63 ust. 5-5a ustawy) - jeżeli inwestor w przeciągu 3 lat od dnia zawieszenia postępowania nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane,
 8. czas na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej (art. 36 ustawy),
 9. czas na zawiadomienie stron o podejmowanych czynnościach w trybie art. 49 k.p.a. (art. 74 ust. 3 ustawy) - każdorazowo po 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia (dotyczy postępowania, w którym bierze udział powyżej 20 stron).

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji - 205 zł,
 2. opłata skarbowa za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu - 105 zł,
 3. opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo - 17 zł (opłata nie jest wymagana w przypadku pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Ratusz - parter, lub na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001 Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Przypadki odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
I.
W związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (...) brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestor zatem przed wyborem miejsca realizacji przedsięwzięcia powinien upewnić się, czy dla analizowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a jeśli tak, to czy realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa ze względu na ustalenia tego planu.
Informacji w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2.
II.
Odmowa wydania decyzji (art. 81) następuje również w sytuacji, gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że:
- przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
- przedsięwzięcie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych oraz dla obszarów chronionych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (art. 56, art. 57, art. 59, art. 61), o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy,
- w ocenie organu zachodzi zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie niż wnioskowany a wnioskujący nie zgadza się na wskazany przez organ wariant.
III.
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uzyska ponadto strona, która przedłoży raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez osobę niespełniającą ustawowych wymagań co do wykształcenia lub doświadczenia.
Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - kierującym zespołem może być osoba, która ukończyła co najmniej studia I. lub II. stopnia lub jednolite studia magisterskie:
o kierunku w obszarze: a ) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych)
lub
- dowolne studia wyższe uzupełnione doświadczeniem, tj. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie: 1) w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub 2) brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.
 
Przewidziane administracyjne kary pieniężne (art. 136a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(...)) - od 1 stycznia 2017 r. za niewypełnianie warunków, wymogów oraz obowiązków, które zostały określone w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł wymierzyć inwestorowi karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 1 mln zł.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podstawa prawna wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i ust. 1a), zmiany decyzji (art. 87), przeniesienia decyzji na inny podmiot (art. 72a).
  Ustawa ponadto określa:
  • procedurę przewidzianą dla postępowania zmierzającego do wydania decyzji,
  • rodzaje wymaganych załączników wniosku o wydanie decyzji (art. 74),
  • zakres informacji i danych, jakie powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia (art. 62a),
  • zakres informacji i danych, jakie powinien zawierać raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (art. 66),
  • wymagania stawiane autorowi raportu o oddziaływaniu na środowisko/ osobie kierującej zespołem autorów w zakresie wykształcenia i doświadczenia (art. 74a ust. 2),
  • rodzaje decyzji i zgłoszeń, przed którymi wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 i ust. 1a),
  • odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ustępy: 2, 2a, 2b, 8),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71):
 3. ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Gozdek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Pytlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-11 14:09:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-11 14:36:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11 14:39:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony