ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szczegóły informacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2017-08-24 11:36:30

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

Złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
  Na mocy art.70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tychże młodocianych pracowników.
  Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Dofinansowanie przyznaje się w drodze decyzji.
  Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przygotowania zawodowego, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, powinien powiadomić burmistrza o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem (zał. nr 1).
 2. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje pracodawcom, jeżeli:
  1) zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  2) powiadomili o zawarciu umowy z młodocianym Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a gdy pracodawca jest rzemieślnikiem, także izbę rzemieślniczą (cech) ze względu na siedzibę rzemieślnika,
  3) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  4) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
  1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 3a

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie - złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wraz z załącznikami (zał. nr 3), 
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia – kopie (w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona),
 3. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego - kopia
 4. dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia – kopie (w przypadku krótszego okresu kształcenia),
 5. świadectwo ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej - kopie
 6. dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego - kopia,
 7. świadectwo pracy młodocianego (w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem kształcenia ) – kopia,
 8. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej – kopia,
 9. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543 z późn.zm.),- załącznik nr 2
 10. zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie,
 11. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.
Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wydaje się decyzję administracyjną. Po uprawomocnieniu się decyzji i w terminie 7 dni od otrzymania dotacji od Wojewody Mazowieckiego przyznane dofinansowanie przekazuje się pracodawcom.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje pracodawcom wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pokój nr 12.

Uwagi

Z dniem 1 września 2012 roku na mocy art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty – wprowadzonego na mocy art. 1 pkt 31 lit. c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest pomocą de minimis.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm, Dz. U. 2017.59 – Prawo oświatowe, wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 r.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 53 Nr 311 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Roksana Jóźwik Data wytworzenia informacji: 2017-08-24 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-08-24 11:30:04
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-08-24 11:36:30
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 12:37:42
Artykuł był wyświetlony: 419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu