ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2015”

Szczegóły informacji

Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2015”

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2015-08-20 13:15:17

Termin załatwienia

1. Termin składania wniosków do dyrektorów szkół ustala zarządzeniem Burmistrz właściwy dla siedziby szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 termin składania wniosków do dnia 8 września 2015 r. 2. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Szydłowca. 3. Burmistrz Szydłowca informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

ul. Staszica 3a

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom szkół, które znajdują się na terenie gminy Szydłowiec.
 
2. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW.
 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynają naukę w klasie III szkoły podstawowej oraz w klasach IV szkoły ponadgimnazjalnej technikum, pochodzący z rodzin,w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 574 zł. netto. 
  Uwaga
  W 2015 r. należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszące 574 zł. Zatem tylko na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczany dochód na członka rodziny do programu „Wyprawka szkolna”.
  Zgodnie ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.
 • Pomoc  może być również udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, zgodnie  z art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 • uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.
3. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA do kwoty
 • 175 zł. - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • 225 zł. - dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej; 2) dla uczniów uczęszczających do klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 3) dla uczniów:a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej oraz klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 4) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych,
 • 770 zł. - dla uczniów:1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł,
 • 325 zł. - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
 • 770 zł. - dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł.
 • 350 zł. - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
 • 607 zł. - dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł,
 • 390 zł. - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 445 zł. - dla uczniów klasy IV technikum;oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup  materiałów edukacyjnych.

Miejsce odbioru

ul. Staszica 3a

Wymagane Dokumenty

 • wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego i innej osoby działającej za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego – w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego,
 • uzasadnienie - w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (§ 7 ustawy o pomocy społecznej).
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - w przypadku uczniów niepełnosprawnych.

Uwagi

Burmistrz przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę.
W przypadku szkół, dla których Gmina Szydłowiec nie jest organem prowadzącym, koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy, zwraca Burmistrz Szydłowca.

Podstawa prawna

 • uchwała Nr 80/2015 r. Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów  edukacyjnych.
 • zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 lipca 2015  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy finansowej uczniom  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Roksana Jóźwik Data wytworzenia informacji: 2015-08-20 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2015-08-20 13:11:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-08-20 13:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-08-21 10:52:43
Artykuł był wyświetlony: 1793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu